Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 

 

Zarządzenie nr 57

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie par. 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 18.06.2019 r. (Dz.U. 2019 r. , poz. 1141), a także art. 22 1 pkt. 1 lit. A i art. 3ła 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 52) w związku z art. 130 52 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1040) zarządza się co następuje:

  1. Dzień 2 stycznia 2024 r. jest w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r. i nie podlega odpracowywaniu. W związku z tym Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim będzie w tym dniu zamknięty dla stron.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

            

       Prezes Sądu Rejonowego 

w Krośnie Odrzańskim     

                                                                          SSR Monika Zawartowska       


 

Zarządzenie Nr 17

z dnia 6 marca 2023 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

Na podstawie art. 22 par 1 ust. 1 lit a i b w zw. z art. 9a par. 1 i art. 8 ust. 2, art. 54 par. 2 oraz art. 3ła 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) a także par. 30 ust. 1 pkt. 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019. 1141 z późn zm.) w zw. z ustawą z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 679 z późn. zm.)

  1. uchyla się Zarządzenie nr 26 z dnia 28.03.2022 r. Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19
  1. Poleca się Kierownikowi OA podanie niniejszego zarządzenia do informacji pracownikom Sądu oraz umieszczenie go na stronie internetowej Sądu,
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezes Sądu Rejonowego                                    Dyrektor Sądu Rejonowego

 w Krośnie Odrzańskim                                        w Krośnie Odrzańskim

SSR Monika Zawartowska                                    Agata Hałubicka

 

 


 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul.Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 88 00, 68 410 88 01     

fax 68 410 88 78

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego z siedzibą w Gubinie

ul. Piastowska 16

66-620 Gubin

 

  • IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie

tel. 501077134, 68 359 04 00, fax 68 359 04 04

 

  • VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie

tel.  507 768 15868 359 04 12, tel./fax 68 359 04 10

 

 NIP: 926-10-16-074

 REGON: 000325475


Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


"W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:
- Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2015.poz.1311]
- Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2016.poz.1358],
których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji
elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie
informujemy, że system ten jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym
terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [ePUAP] w sądach
powszechnych również nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w przytoczonych powyżej przepisach."

Informacje
Godziny urzędowania
PON: 7:00 - 18:00
WT-PT: 7:00 - 15.00
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
   
MapIco ul. Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie
   
PhoneIco 68 383-99-10
fax: 68 383-04-55