Rodzina 500+

Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1

Tożsamość Administratorów

Administratorem Danych jest: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

2

Dane kontaktowe Administratorów

Telefon kontaktowy do Sądu: 68 410 88 00; 68 410 88 01; 68 383 99 10; 

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: iod@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy oraz dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwane dalej Pzp), ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

6

Czasookres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy oraz w okresie przechowywania dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz art. oraz art. 97 ust. 1a Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8

Dodatkowe informacje

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał, jednakże ten obowiązek wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust 4 RODO). Ponadto  wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał chyba ,że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

9

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.