Rodzina 500+

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

- Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego;

- Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia (w tym sekcja wykonawcza);

- Wydział Rodzinny i Nieletnich – do spraw:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw;


- Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego;

Oddział Administracyjny – z zakresem działania, opisanym w paragrafie 525.1 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, wykonuje w szczególności następujące czynności:
- prowadzenie sekretariatu prezesa, wiceprezesa;
- sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
- sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
- prowadzenie biura podawczego, biblioteki, ewidencji depozytów;
- nadzór nad archiwum zakładowym;
- sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
- sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
- sprawy kuratorów społecznych;
- sprawy dyscyplinarne urzędników.
i w w/w zakresie podlega Prezesowi Sądu Rejonowego.
Natomiast Oddział Administracyjny w zakresie finansowym następujących spraw:
- zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
- administrowania nieruchomościami sądu;
- zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
Oddziałem Administracyjnym kieruje Kierownik Oddziału Administracyjnego, do obowiązków którego należy:
- koordynacja działalności wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu całej korespondencji w sprawach administracji i nadzoru;
- czuwanie nad właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowością stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne oddziały i samodzielne sekcje lub stanowiska funkcjonujące w sądzie;
- prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych sądu;
- poświadczanie liczby stron w księgach biurowych.

Ponadto Prezesowi Sądu Rejonowego bezpośrednio podlega wyznaczony przez Prezesa Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Zagadnienia i zakres czynności na w/w stanowiskach reguluje Rozporządzenie MS z dnia 18 września 1995 roku w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 roku nr 187, poz. 1564).

Księgowość obejmuje swoim działaniem:
- opracowanie projektu budżetu sądu rejonowego;
- wykonywanie budżetu sądu rejonowego;
- prowadzenie rachunkowości tut. Sądu;
- kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
i w pełni podlega Kierownikowi Finansowemu.
Czynności wykonywane przez Głównego Księgowego określa jego zakres czynności i ustawa o rachunkowości, o zamówieniach publicznych i finansach publicznych. W Oddziale Finansowym czynności związane z realizowaniem dyspozycji środkami pieniężnymi wykonuje kasjer.


UWAGA:
(Nadzór nad działalnością administracyjną sądów reguluje dział I, rozdział 5 ustawy o USP, a czynności sądów opisuje dział I, rozdział 6 tejże ustawy. Każdy z sądów powszechny dzieli się na wydziały, a zakres ich działania jest opisany w tytule I, dziale I, rozdziale 4 pt. „Wewnętrzna struktura organizacyjna sądów powszechnych". Zakres działania poszczególnych wydziałów, jak i czynności poszczególnych wewnętrznych komórek organizacyjnych obok ustawy o USP reguluje także Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. Przepisy inne ustawa o rachunkowości z 1994 roku i ustawa o finansach publicznych z 1998 roku określają zakres czynności głównego księgowego i audytora wewnętrznego sądu).