Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 

Zarządzenie nr 58

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 29.12.2021 r .

 

Działając na podstawie art. 22 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.U.2018.23) oraz par. 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141) zarządzam:

 1. skrócenie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w dniu 31.12.2021 r. do godz. 13:30,
 2. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, oraz wywieszeniu na drzwiach wejściowych budynków,
 3. polecam Kierownikowi Oddziału Administracyjnego przekazanie do wiadomości wszystkim pracownikom Sądu.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Krośnie Odrzańskim

SSR Monika Zawartowska

 


Zarządzenie nr 47

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

za święta przypadające w soboty

 

Na podstawie par. 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 18.06.2019 r. (Dz.U. 2019 r. , poz. 1141), a także art. 22 § 1 pkt. 1 lit. a  ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 52) w związku z art. 130 §2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1040) zarządza się co następuje:

1. dzień 7 stycznia 2022 r.  jest w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające dnia 01.01.2022 r. (sobota) i nie podlega odpracowaniu,

2. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. 

 

PREZES

Sądu Rejonowego  

w Krośnie Odrzańskim

SSR Monika Zawartowska

 


 

Zarządzenie Nr 40

z dnia 13 lipca 2021 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

Na podstawie art. 22 par 1 ust. 1 lit a i b w zw. z art. 9a par. 1 i art. 8 ust. 2 oraz art. 54 par. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 r. poz. 365 z późn. zm) a także par. 30 ust. 1 pkt. 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019. 1141 z późn zm) w zw. z ustawą z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020, 1842 tj.)

w celu ochrony zdrowia i życia pracowników sądowych oraz interesantów w związku z zagrożeniem zarażeniem wirusem Covid-19 oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się tego wirusa

Zarządza się co następuje:

 1. uchyla się zarządzenie:
  1. nr 30 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 17.05.2021 r.
  2. nr 56 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12.11.2020 r .
  3. nr 32/2020 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
  4. nr 31/2020 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
  5. nr 23 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 06.04.2020 r.
  6. nr 21/2020 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.03.2021 r.,
  7. nr 20/2002 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27.03.2021 r.,
  8. nr 17 Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 16.03.2021 r.,
  9.  nr 15 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12.03.2020 r. za wyjątkiem pkt. 1, który pozostaje w mocy,
 2. wprowadza się, do odwołania, następujące środki i zasady ostrożności w budynkach Sądu:
  1. obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynków,
  2. obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania w budynkach,
  3. obowiązek zachowania odstępu min. 2 metrów od innych osób,
  4. obowiązek posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice lub inne) na terenie budynków Sądu,
  5. wstrzymanie funkcjonowania kasy Sądu w zakresie bezpośredniego przyjmowania wpłat i obsługi interesantów,
  6. wstrzymanie osobistego przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych, oraz wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach Wydziałów, przy zachowaniu pisemnego oraz telefonicznego załatwiania spraw, również przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
  7. nie będą wpuszczane do budynków Sądu osoby wykazujące symptomy zakażenia wirusem Covid-19,
  8. w okresie d0 30 lipca 2021 r. ustala się godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim od godz. 7:00 do godz. 15:00,
  9. w pomieszczeniach Biur Podawczych może przebywać jeden interesant, a osoby oczekujące powinny zachować min. 2 m odstępu i oczekiwać przed budynkiem Sądu,
  10. w przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej w budynku Sądu (pracownika lub interesanta) objawów zakażenia się wirusem Covid-19 należy niezwłocznie zawiadomić pracownika ochrony celem podjęcia działań zmierzających do opuszczenia budynku przez taką osobę, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa i Dyrektora Sądu,
 3. Poleca się Kierownikowi OA podanie niniejszego zarządzenia do informacji pracownikom Sądu oraz umieszczenie go na stronie internetowej Sądu, a także na drzwiach wejściowych do budynków Sądu, 
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 UWAGA

 

Jednocześnie w dalszym ciągu pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. poprzez:

 

 • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynkach Sądu w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie
 • ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem;

 

Wejście na teren obiektów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym, publikacja orzeczenia umówiona wizyta w celu zapoznania się z aktami sprawy, umówione spotkanie w sprawie skargi lub w innej sprawie administracyjnej itp.).

 

Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

 

Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust własną maseczką ochronną

 

 Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi Interesantów w sekretariatach Wydziałów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze.

 

Przed kontaktem z Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

 

 ORGANIZACJA OBSŁUGI INTERESANTÓW
W SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19                     [KLIKNIJ TUTAJ]

 

* * *

PRZYPOMINAMY, ŻE KONTAKT z WYDZIAŁAMI SĄDU ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

 


 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul.Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 88 00

      68 410 88 01

      68 383 99 10

fax 68 410 88 78

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego z siedzibą w Gubinie

ul. Piastowska 16

66-620 Gubin

 


Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


"W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:
- Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2015.poz.1311]
- Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2016.poz.1358],
których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji
elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie
informujemy, że system ten jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym
terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [ePUAP] w sądach
powszechnych również nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w przytoczonych powyżej przepisach."

Informacje
Godziny urzędowania
PON: 7:00 - 18:00
WT-PT: 7:00 - 15.00
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
   
ul. Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie
   
68 383-99-10
fax: 68 383-04-55