Rodzina 500+

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - ePUAP

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim uruchomił za pośrednictwem portalu ePUAP możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty można składać po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik. Posiadacz konta może rozpocząć korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej po zalogowaniu do portalu ePUAP.

Adres skrzynki Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w ePUAP:  n3ra80t0vv

 

Podpis elektroniczny:

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji:

UNIZETO,
Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum,
Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Pod wskazanymi wyżej adresami stron internetowych zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2005 roku, w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.
  (Dz.U.05.200.1651)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  (Dz.U.05.64.565)
 • Ustawą z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym.
  (Dz.U.01.130.1450)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)