Rodzina 500+

Klauzula informacyjna - rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE PROCESU REKRUTACJI

1

Tożsamość Administratora

Administratorem Danych jest: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

2

Dane kontaktowe Administratora

Telefon kontaktowy do Sądu: 68 410 88 00; 68 410 88 01; 68 383 99 10; 

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: iod@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

ü  przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw:

ü  art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

ü  ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku innych danych osobowych, niż wskazane w katalogu ustawowym, podstawą przetwarzania na gruncie RODO jest art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

5

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

6

Czasookres przechowywania danych

Dane osobowe zebrane do celu przeprowadzenia rekrutacji, przechowywane są do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Kryterium przechowywania tych danych może również stanowić przepis prawa powszechnie obowiązującego.

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

ü  dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),

ü  prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),

ü  usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),

ü  ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),

ü  prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w Sądzie),

ü  prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

ü  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

9

Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pochodzą od osoby, której przetwarzanie dotyczy.  

10

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostaną zebrane, niepodanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.