Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
19.09.2022

Zarządzenie I C 41/22

Sygn. akt I C 41/22

Zarządzenie

Dnia 24 sierpnia 2022 roku

 

Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Kęsy

wI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Krosno Odrzańskie

przeciwko Małgorzacie Mrozińskiej

o zapłatę 456,20 złotych

 

zarządza:

ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Małgorzaty Mrozińskiej, której ostatnim miejscem zamieszkania była miejscowość: 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Poznańska 27/1, kuratora w osobie aplikanta adwokackiego Damiana Kmiecika (adres dla doręczeń: Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze ul. Plac Pocztowy 16/5, 65-305 Zielona Góra), celem odbioru pism przeznaczonych dla pozwanej, a wywodzących potrzebę obrony jej interesów.

Informacje ogólne
16.09.2022

postanowienie I Nc 837/21

Sygn. I Nc 837/21

POSTANOWIENIE

                                                                                                    Dnia 13 września 2022 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2022r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Ententa Collection sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Lisa

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 

dla pozwanego Marcina Lisa, ostatnio zamieszkałego Gubin ul. Racławicka 6, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim starszego sekretarza sądowego sekretariatu I Wydziału Cywilnego Małgorzaty Matwin, celem reprezentowania interesów pozwanego i odbioru pism dla niego przeznaczonych w postępowaniu cywilnym w sprawie o sygn. akt I Nc  837/21,

 

 

 

                                                                                               Referendarz sądowy

                                                                                               Marta Mielcarek-Krawczyk

Informacje ogólne
14.09.2022

Postanowienie I Ns 313/22

sygnatura akt I Ns 313/22                                                                                                                       

POSTANOWIENIE

Krosno Odrzańskie, dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

                                    Przewodniczący    Sędzia Maria Nowak

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

przy udziale Ryszarda  Wojciechowskiego i Leszka Wojciechowskiego

złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić    wnioskodawcy   na złożenie do depozytu sądowego kwoty    121,32   zł (stodwadzieścia jeden  złotych  32/100), jako sumy depozytowej zmarłego 3.03.2019r.  Wiesława Wojciechowskiego,  z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.

 

 

Informacje ogólne
14.09.2022

Postanowienie I Ns 316/22

sygnatura akt I Ns 316/22                                                                                                                       

POSTANOWIENIE

Krosno Odrzańskie, dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

                                    Przewodniczący    Sędzia Maria Nowak

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

przy udziale Kazimiery Czyżewskiej

złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić    wnioskodawcy   na złożenie do depozytu sądowego kwoty     1760,92    zł (tysiąćsiedemsetsześćdziesiąt  jeden  złotych  92/100), jako sumy depozytowej zmarłego 6.09.2018r.   Piotra Stefaniak,  z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.

 
14.09.2022

Postanowienie I Ns 317/22

sygnatura akt I Ns 317/22                                                                                                                       

POSTANOWIENIE

Krosno Odrzańskie, dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

                                    Przewodniczący    Sędzia Maria Nowak

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

przy udziale Roberta Stachowskiego, Sandry Stachowskiej i  Moniki Stachowskiej

złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić    wnioskodawcy   na złożenie do depozytu sądowego kwoty    1962,18   zł (tysiącdziewięćsetsześćdziesiątdwa   złote 18/100), jako sumy depozytowej zmarłego 20.08.2018r. Krzysztofa stachowskiego,  z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek,

 

Informacje ogólne
14.09.2022

Postanowienie I Ns 321/22

sygnatura akt I Ns 321/22                                                                                                                       

POSTANOWIENIE

Krosno Odrzańskie, dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

                                    Przewodniczący    Sędzia Maria Nowak

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

przy udziale Jana Mieszkowskiego

złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić    wnioskodawcy   na złożenie do depozytu sądowego kwoty    305,55    zł (trzystapięć  złotych  55/100), jako sumy depozytowej zmarłego 14.01.2017r. Krzysztofie Mieszkowskim,  z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.