Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
26.04.2023

KONKURS O SYGNATURZE OAP 1012-1/2023 NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

 

Konkurs o sygnaturze OAP 1012-1/2023 na stanowisko

 REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PREZES SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 217)

 

ogłasza

 

konkurs o sygnaturze OAP 1012-1/2023 na stanowisko

 

REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

I. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

66-600 Krosno Odrzańskie

II. Liczba wolnych stanowisk: 1

III. Termin konkursu:

Wyznaczam na dzień 5 czerwca 2023 r. godz. 9:30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

Zastrzegam możliwość zmiany terminu i miejsca konkursu na powyższe stanowisko w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

IV. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 149 § 1 powołanej wyżej ustawy na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten kto:

  1. Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. Jest nieskazitelnego charakteru,
  3. Ukończył studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. Ukończył 24 lata,
  5. Zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

 V.   Wykaz wymaganych dokumentów.

1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z danymi kontaktowymi, w tym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej,

2. Życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,

3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ukończenia aplikacji ogólnej, sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej,

4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej www.krosno-odrz.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy)

6. Oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

9. Oświadczenie kandydata wraz z klauzulą informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku twarzy, na potrzeby rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.krosno-odrz.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy);

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Wniosek i oświadczenia kandydata, a także życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej powinny być podpisane przez kandydata własnoręcznie. Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

VI.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście na Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) z zaznaczeniem sygnatury konkursu na adres:

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10L

66-600 Krosno Odrzańskie

do dnia 15 maja 2023 r.

 

VII. Publikacja listy kandydatów dopuszczonych do konkursu:

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana na stronie internetowej Sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w terminie do 17 maja 2023 r.

VIII.        Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1. Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postepowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego,

2. 3 kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem- po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1407).

IX. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

  • Zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia - będą dołączone do ich akt osobowych,
  • Zostaną umieszczeni na liście rezerwowej- przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
  • Nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej- zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej,

Dokumenty można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

X. Unieważnienie konkursu:

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

« powrót