Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
27.01.2022

PREZES SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM OGŁASZA KONKURS O SYGNATURZE OAP 1012-1/2022 REFERENDARZA SĄDOWEGO

OAP 1012-1/2022                                                      Krosno Odrz., dnia 27 stycznia  2022r.

 

                        PREZES SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM OGŁASZA

                                 KONKURS   O SYGNATURZE OAP 1012-1/2022

             na podstawie art.149a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów

                 powszechnych ( tj. Dz.U. 2020 poz.2072)ogłasza konkurs na stanowisko

                                                       REFERENDARZA SĄDOWEGO

                               W SĄDZIE REJONOWYM  W  KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 1. Liczba wolnych stanowisk :  1

 

 1. Termin konkursu:

Wyznaczam na dzień   01.03.2022r. godz.11:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

Zastrzegam możliwość zmiany terminu i miejsca konkursu na powyższe stanowisko w przypadku dużej  liczby zgłoszeń lub utrzymującego się stanu epidemii w Polsce.

 1.  Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art.149 powołanej wyżej ustawy na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten kto:

 

 1. Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Jest nieskazitelnego charakteru
 3. Ukończył studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce
 4. Ukończył 24 lata
 5. Zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.                 
 6. Wykaz wymaganych dokumentów.
  1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z zaznaczeniem sygnatury konkursu  wraz  z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,
  2. Życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ukończenia aplikacji ogólnej,
  4. 3 aktualne fotografie zgodne  z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  5. W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Do zgłoszenia kandydat może  dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu  należy składać osobiście na Biurze Podawczym  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, lub przesłać drogą pocztową( decyduje data stempla pocztowego) z zaznaczeniem sygnatury konkursu na adres:

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10L

66-600 Krosno Odrzańskie

 

do dnia 14.02.2022r.

 1. Publikacja listy kandydatów dopuszczonych do konkursu:

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art.149§ 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana na stronie internetowej Sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w terminie do 16.02.2022r.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w  formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:
  1. Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań prawa cywilnego, postepowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego
  2. 3 kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem- po jednym z  zakresu prawa cywilnego, postepowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postepowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postepowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Szczegółowe zasady przeprowadzania  konkursu określa

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz. U.2018.769 t.j).

 1. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
 • Zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,
 • Zostaną umieszczeni na liście rezerwowej- przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • Nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej- zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej,

Dokumenty można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 1. Unieważnienie konkursu:

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

 

 

 1. Kwestionariusz osobowy [32.50 KB]
 2. Oświadczenie o niekaralności [41.30 KB]
 3. Oświadczenie - postępowania karne [40.95 KB]
 4. Oświadczenie - przetwarzanie danych [30.50 KB]
 5. Klauzula_informacyjna_przed_zatrudnieniem [18.78 KB]

« powrót


Pliki do pobrania:

 1. konkurs [95.97 KB]