Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
14.09.2022

Postanowienie I Ns 130/22

sygnatura akt I Ns 130/22                                                                                                                       

POSTANOWIENIE

Krosno Odrzańskie, dnia 16 sierpnia 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

                                    Przewodniczący    Sędzia Maria Nowak

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

przy udziale Tadeusza Dawidowicz, Henryki Prus, Lili Tymczak, Walentyny Hybiak

złożenie do depozytu

postanawia:

zezwolić    wnioskodawcy   na złożenie do depozytu sądowego kwoty    865,14  zł (osiemsetsześćdziesiątpięć złotych  14/100), jako sumy depozytowej zmarłego 2.07.2014r. Jana Dawidowicz,  z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.

Informacje ogólne
13.09.2022

Postanowienie I Nc 566/21

Sygn. I Nc 566/21

POSTANOWIENIE

                                                                                                    Dnia 06 września 2022 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 06 września 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Łukasza Żmuda

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 

dla pozwanego Łukasza Żmuda, ostatnio zamieszkałego Krosno Odrzańskie ul. Poznańska 45b/22, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim starszego sekretarza sądowego sekretariatu I Wydziału Cywilnego Dagmary Puczel, celem reprezentowania interesów pozwanego i odbioru pism dla niego przeznaczonych w postępowaniu cywilnym w sprawie o sygn. akt I Nc  566/21,

 

 

                                                                                               Referendarz sądowy

                                                                                               Marta Mielcarek-Krawczyk

 

 
09.09.2022

I Ns 323/22

sygnatura akt I Ns 323/22                                                                                                                       

POSTANOWIENIE

Krosno Odrzańskie, dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

                                    Przewodniczący    Sędzia Maria Nowak

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

przy udziale Zbigniewa Krompiewskiego, Grażyny Łogin, Alicji Dudek

złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić    wnioskodawcy   na złożenie do depozytu sądowego kwoty    1586,05    zł (tysiącpięćsetosiemdziesiątsześć   złotych  05/100), jako sumy depozytowej zmarłego 22.07.2018r. Jana Krompiewskiego,  z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.

 
09.09.2022

I Ns 325/22

sygnatura akt I Ns 325/22                                                                                                                       

POSTANOWIENIE

Krosno Odrzańskie, dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

                                    Przewodniczący    Sędzia Maria Nowak

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

przy udziale Jana Koncur

złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić    wnioskodawcy   na złożenie do depozytu sądowego kwoty    59,82    zł (pięćdziesiątdziewięć  złotych  82/100), jako sumy depozytowej zmarłego 27.03.2017r. Bronisława Koncur,  z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.

 
09.09.2022

I Ns 124/22

Sygnatura akt I Ns 124/22                                                                                                                          

POSTANOWIENIE

 

Dnia 21 lipca 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

   Przewodniczący      Sędzia Danuta Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

o złożenie do depozytu

 

postanawia:

zezwolić wnioskodawcy  na złożenie do depozytu sądowego po zmarłym Zygmuncie Stengert kwoty 112,42 (sto dwanaście i 42/00) złotych, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.

 

 

 
09.09.2022

I Ns 118/22

Sygnatura akt I Ns 118/22                                                                                                                          

POSTANOWIENIE

 

Dnia 21 lipca 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący      Sędzia Danuta Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

o złożenie do depozytu

 

postanawia:

zezwolić wnioskodawcy  na złożenie do depozytu sądowego po zmarłym Tadeuszu Saleckim kwoty 512,94 (pięćset dwanaście i 94/00) złotych, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.