Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
17.05.2019

OGŁOSZENIE OAD 1012-3/19

 OAD 1012-3/19                                                      Krosno Odrz., dnia 17 maja 2019r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-3/19

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Gubin )

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Wykonywanie czynności w sekretariacie IV Zamiejscowego Wydziału Karnego,
  2. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
  3. Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją poczty,
  4. Wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w  przepisach szczególnych.
 
25.03.2019

INFORMACJA OAP 1012-2/19

 OAP 1012-2/19                                                      Krosno Odrz., dnia 19 marca 2019r.

 

               

 

 

                                                                    INFORMACJA

 

               Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 25  lutego  2019r. konkursem na stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego  etatu w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim   i upływem  terminu do złożenia dokumentów z uwagi na brak ofert  procedura konkursowa zostaje unieważniona.

 

                                                                                                                          PREZES

                                                                                                               SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                              /-/ Przemysław W. Radzik

 
25.02.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 OAP 1012-2/19                                                      Krosno Odrz., dnia 25 lutego 2019r.

 

               

                                                                     OGŁOSZENIE

                         O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

 1. I.                   Prezes Sądu Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim, ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego  w  Krośnie Odrzańskim ( miejsce pracy Gubin).

 

 
25.02.2019

INFORMACJA

 OAP 1012-1/19                                                      Krosno Odrz., dnia 25  lutego 2019r.

 

               

 

 

                                                           INFORMACJA

 

               Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 1  lutego  2019r. konkursem na stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego  etatu w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim   i upływem  terminu do złożenia dokumentów z uwagi na brak ofert  procedura konkursowa zostaje unieważniona.

                                                                                                           PREZES

                                                                                                 SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                 /-/Przemysław W. Radzik

 
01.02.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 OAP 1012-1/19                                                      Krosno Odrz., dnia 1 lutego 2019r.

 

               

                                                                     OGŁOSZENIE

                         O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

 1. I.                   Prezes Sądu Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim, ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego  w  Krośnie Odrzańskim ( miejsce pracy Gubin).

 

 

 1. II.                 Zgodnie z art.155 §  2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju

          sądów powszechnych ( Dz.U. 2019.52 tj.) na  stanowisku asystenta

          sędziego może być zatrudniona osoba która:  

                         

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni  z praw

               cywilnych i obywatelskich ,

       2.    jest  nieskazitelnego charakteru,

       3.    ukończyła  wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał  tytułu magistra lub

              zagraniczne uznane w Polsce,

       4.    ukończyła  24 lata,

 

 1. III.               Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r, w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz.U. 2012, poz.1270)

 

 1. IV.              Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,

              2. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętności obsługiwania się

                  sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne

                  sporządzanie dokumentów  pakiet Office ( Word, Excel) oraz innych urządzeń

                  biurowych .

 1.             3.   wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 2.             4.   odpowiedzialność i odporność na stres.

 

 1. V.                  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1.  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego( zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego),
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów  wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim , albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
  4. oświadczenie , którym mowa w art.155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  5.  oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie ,że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta  w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  8. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi  przy wydawaniu

dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty  potwierdzające dodatkowe    kwalifikacje i osiągnięcia.

 1. VI.                   Kandydat na stanowisko asystenta sędziego  zgłoszenie o przystąpieniu do  konkursu składa w terminie do dnia 19 lutego   2019r. godz.15.15 w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko asystenta sędziego-     OAP  1012-1/19” .

 Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu  Rejonowego -Oddział Administracyjny  pok. 102  bądź  przesłać  za pośrednictwem operatora  pocztowego  na adres: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się  datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 1. VII.               I etap konkursu wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przestąpienia do konkursu odbędzie się w dniu    25 lutego  2019r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu ogłoszona zostanie 25  lutego 2019 na stronie internetowej sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibach Sądu.

II etap konkursu tj. test oraz praca pisemna odbędzie się 4 marca 2019r o godz. 10.00  w siedzibie  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, sala 303 ( IV piętro )

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu ogłoszona zostanie 5 marca  2019r. na stronie internetowej sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibach Sądu.

III etap konkursu rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 marca 2019r.o godz. 10.00 w siedzibie  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, sala 303 ( IV piętro ).

                                                                                                                         PREZES                                                                                                                 

                                                                                                                      SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                                     Przemysław W. Radzik

 

 

 

           

                                                                                                                           

 

 

 

           

 

                                              

 

 
21.12.2018

Wyniki konkursu na 1 wolne stanowisko – stażysta w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym nr OAD 1012-6/18

 

Wyniki konkursu na  1 wolne stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym

(nr konkursu : OAD 1012-6/18 )                                                  

 

               

 

Kandydatem wybranym, w drodze konkursu nr 6/2018 na 1 wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim , została:

 

Pani Monika Serafin 

Komisja wyłoniła rezerwową listę  kandydatów :

 

Nazwisko  i Imię

Agnieszka Skurzyńska

Tomasz Kijek

 

 

 

 

Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych zwanych dalej „danymi” jest Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim .Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu dane przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

 

 

                                                                                                         Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                            w Krośnie Odrzańskim

                                                                                                                      Radosław Syty