Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

Zarządzenie Nr 52/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie odwołania zarządzenia nr 50 z dnia 16 września 2020 

Na podstawie:

-      art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.),

-      art. 1 ust. 13 oraz art. 14 a ust. 4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 i 6 ustawy z  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568),

 zarządzam, co następuje:

 §1

 uchylam § 1 pkt. 1 i 2 zarządzenia nr 50 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim     z 16 września 2020 r. w sprawie działań podjętych w związku z zakażeniami wirusem             SARS CoV-2;

   § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sądu oraz na tablicach informacyjnych w budynkach sądu w Krośnie Odrzańskim    i w Gubinie.

         

                                                                                 Prezes   Sądu Rejonowego

                                                                                         /-/  

                                                                                Przemysław W. Radzik

 

Zarządzenie Nr  50

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 16 września 2020 r.  

w spawie działań podjętych w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2

 

 

Na podstawie:

- art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365)  oraz

- art. 1 ust. 13 oraz art. 14 a ust. 4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 i 6  ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 14 a ust. 4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 i 6 tej ustawy ( Dz. U. poz. 568),

 

§ 1

  1. Polecam w okresie od 16.09.2020 r. do odwołania zamknięcie Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.
  2. polecam przekazać wszelkie sprawy pilne do  rozpoznania do Wydziału IV Zamiejscowego Karnego w Gubinie,
  3. polecam odwołanie na okres 10 dni tj. do dnia 25 września 2020 r. włącznie, wszelkich rozpraw i posiedzeń w Wydziale II Karnym.
  4. polecam przejęcie dyżuru tygodniowego w okresie od 16.09.2020 r. – 18.09.2020 r. SSR Katarzynie Szulc,
  5. polecam przejęcie dyżuru tygodniowego w okresie od 21.09.2020 r. – 25.09.2020 r. SSR Pawłowi Jurewiczowi.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu a także na drzwiach wejściowych do budynku Sądu.

 

                                                                                                                         Wiceprezes Sądu Rejonowego

                           w Krośnie Odrzańskim

                       Monika Zawartowska

 

 UWAGA

Od dnia 25 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim znosi część ograniczeń swojego urzędowania, wprowadzonych w związku z epidemią COVID - 19, a dotyczących:

* wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń w innych niż w sprawach pilnych -  od 25 maja 2020 r. wszystkie sprawy będą sukcesywnie wyznaczane,

* zamknięcia Biura Podawczego i Biur Podawczych Ksiąg Wieczystych - od 25 maja 2020 r. Biuro Podawcze i Biura Podawcze Ksiąg Wieczystych będą przyjmować korespondencję w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 9:00 do 11:30, a następnie od 12:30 do 15:00,

* wyłączenia możliwości osobistego zapoznania się z aktami - od 25 maja 2020 r. zapoznanie z aktami sprawy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu Sądu, po uprzednim telefonicznym lub mejlowym umówieniu terminu.

Jednocześnie w dalszym ciągu pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. poprzez:

 

  • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynkach Sądu w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie
  • ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem;

 

Wejście na teren obiektów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym, publikacja orzeczenia umówiona wizyta w celu zapoznania się z aktami sprawy, umówione spotkanie w sprawie skargi lub w innej sprawie administracyjnej itp.).

 

Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

 

Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust własną maseczką ochronną

 

 Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi Interesantów w sekretariatach Wydziałów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia celem umożliwienia jej przejścia procedury kwarantanny

 

Przed kontaktem z Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

 

 ORGANIZACJA OBSŁUGI INTERESANTÓW
W SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19                     [KLIKNIJ TUTAJ]

 

* * *

PRZYPOMINAMY, ŻE KONTAKT z WYDZIAŁAMI SĄDU ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul.Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 88 00

      68 410 88 01

      68 383 99 10

fax 68 410 88 78

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego z siedzibą w Gubinie

ul. Piastowska 16

66-620 Gubin

 


Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


"W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:
- Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2015.poz.1311]
- Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2016.poz.1358],
których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji
elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie
informujemy, że system ten jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym
terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [ePUAP] w sądach
powszechnych również nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w przytoczonych powyżej przepisach."

Informacje
Godziny urzędowania
PON: 7:00 - 18:00
WT-PT: 7:00 - 15.00
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
   
ul. Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie
   
68 383-99-10
fax: 68 383-04-55