Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

Informacje ogólne
04.01.2021

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 29.01.2021 r. godz.10.00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM   MAGDALENA RATIUK  

Z A W I A D A M I A  

O DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ O POW. 0,2682 , ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM O PRZEZNACZENIU MIESZKALNYM O POW. UŻYTKOWEJ  596,41 M.KW ORAZ 2 BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI 

POŁOŻONE  W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 18

Licytacja odbędzie się  dnia  29.01.2021 r.  roku o godzinie 10:00

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 111 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA   1 156 114,00 zł ,-  rękojmia:   173.417,10 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

 
30.12.2020

Zarządzenie nr 62 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.12.2020r.

Zarządzenie nr 62 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.12.2020r.

treść zarządzenia w załączniku

 
29.12.2020

Zawiadomienie dla pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt II K 27/20

„Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich ustalonych pokrzywdzonych, że w dniu 5 stycznia 2021 r. o godz. 10:15 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze (sygn. akt PO II Ds. 25.2018) przeciwko Aleksandrze Z. i Michałowi O. o czyn z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. i o czyn z art. 586 k.s.h.

Stawiennictwo stronnie jest obowiązkowe. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w razie zamiaru uczestniczenia pokrzywdzonych lub ich pełnomocników w posiedzeniu, należy najpóźniej na dzień przed planowanym terminem rozprawy skontaktować się telefonicznie z tutejszym Sądem Rejonowym pod numerem telefonu: 68 410 88 48 lub zawczasu poinformować o tym Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim pocztą zwykłą lub elektroniczną.”​

 
22.12.2020

Informacje o wyborze oferty powtórzenie. dotyczy: OAD.43/OA/20

 

Krosno Odrzańskie, 22.12.2020 r.

OAD.43/OA/20

 

 

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

 

Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(czynność powtórzona)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

 
18.12.2020

Informacja, o której mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

 

 Informacja, o której mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

 

 
17.12.2020

Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,dotyczy postępowania OAD.43/OA/20

 

OAD.43/OA/20

 Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

 

1) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez Wykonawcę:

nr oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, adres Wykonawcy

7

Nata service sp. z o. o. 61-806 Poznań ul. Święty Marcin 29/8

- Uzasadnienie faktyczne:

oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjętą w pkt. 6 SIWZ ocenę ofert.

- Uzasadnienie prawne:

art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Liczba przyznanych punktów w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna liczba punktów:

Lp.

Wykonawca

Liczba przyznanych punktów

Kryterium nr 1

cena

Kryterium nr 2 Jakość usługi

Łączna liczba punktów

1

Mega Clean s.r.o.

VZatisi 810/1 Marianskie Hory

709 000 Ostrava

60

30

90

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe OSCAR

55-120 Oborniki Śląskie, ul Siemianicka 57

45,36

40

85,36

3

Norge Sp.zo.o.

Ul Promienista 121, 60-141 Poznań

56,74

40

96,74

4

Jak-Bud Jakub Budziński

Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40 l

62-510 Konin

54,45

40

94,45

5

Clar System  S.A.

Ul. Janickiego 20 B,60 542 Poznań

53,86

40

93,86

6

Orion Next SP Z O.O.

Ul. Jana Ostroroga 34,

52-421 Wrocław

56,09

40

96,09

7

Nata service SP z o. o.

61-806 Poznań ul. Święty Marcin 29/8

58,65

40

98,65

 

2) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp:  nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:  nie odrzucono żadnej oferty.

4) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp : nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów;

5) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania:
 nie dotyczy.

 

Środki ochrony prawnej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych, dział VI. „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.).