Rodzina 500+

Klauzula informacyjna - monitoring

  

KLAUZULA    INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

  

1

Tożsamość   Administratora

Administratorem Danych   zebranych w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Sądu  jest: Sąd   Rejonowy w Krośnie Odrzańskim reprezentowany przez Prezesa Sądu

2

Dane   kontaktowe Administratora

Telefon kontaktowy   do Sądu: 68 410 88 00; e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Informacje   o Inspektorze Ochrony Danych

Prezes Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie   Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się   za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na   adres:

iod@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Z Inspektorem   Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących   przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych   z przetwarzaniem danych.

4

Cele   i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

ü    zapewnienia   bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw:

ü    art. 54 §2   Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,

ü  Ustawa z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia.  

Podstawą prawną   przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art.   6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania   realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy   publicznej powierzonej administratorowi.

5

Odbiorcy   danych osobowych

Pani/Pana dane   osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich   otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

6

Czasookres   przechowywania danych

Wszystkie dane   rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne   maksymalnie przez okres 30 dni, niemniej jednak czas przechowywania   uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po   skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Nagrania   dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej niż wyżej wskazany okres   czasu – do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.

7

Prawa   osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

ü    dostępu do   treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się   jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),

ü    prawo ich   sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia   niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),

ü    usunięcia   (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu   wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne   do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach   sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),

ü    ograniczenia   przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o   ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny,   Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze   przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających   ograniczenie przetwarzania),

ü    prawo do   przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą   prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź   realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego   automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania   danych w Sądzie),

ü    prawo   wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje   przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie   wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,   nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do   ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

ü    prawo do   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania   (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na   podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

Prawo   wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje   Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną   danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu,   miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce   organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą   w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

9

Informacja   o źródle pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe zebrane   w wyniku zastosowania monitoringu pochodzą od osoby, której przetwarzanie   dotyczy.

10

Informacja   o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przebywanie na   terenie Sądu jest równoznaczne z koniecznością przetwarzania wizerunku osoby   fizycznej.