Rodzina 500+

Klauzula Informacyjna

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z treści art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiamy Pani/Panu niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.  

 1. Administratorem      Pani/Pana danych osobowych jest Sąd      Rejonowy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, reprezentowany przez Prezesa      Sądu. Telefon kontaktowy do Sądu: 68 383 99 10; e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl
 2. Prezes Sądu      Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman.
 3. Z      Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem      następującego kanału komunikacyjnego:

a)      wysyłając e-mail na adres: iod @ krosno-odrz.sr.gov.pl

b)      korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są      w oparciu o następujące przesłanki legalności przetwarzania      danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady      (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO):

a)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO);

b)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. e RODO);

c)       przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f);

z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za zgodne z prawem. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.

 1. Pani/Pana      dane osobowe przetwarzane są w celu sprawowania wymiaru      sprawiedliwości oraz w celu wykonywania zadań w kontekście      działalności administracyjnej Sądu (na poziomie prawa krajowego podstawę      przetwarzania stanowią między innymi: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.      Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa z dnia 6 czerwca 1997      r. Kodeks postępowania karnego, ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.      Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia      17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 14      czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. Pani/Pana      dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych, ale tylko      i wyłącznie na podstawie przepisów prawa bądź na podstawie      dobrowolnie wyrażonej zgody.
 3. Dane      osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres      niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryterium      ustalenia tego okresu stanowią przepisy prawa krajowego tj. ustawa z dnia      14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia      Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie      archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości.
 4. Przysługuje      Państwu prawo do:

a)      dostępu do swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);

b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

c)       usunięcia danych osobowych (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);

d)      ograniczenia przetwarzania danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

f)       przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – w Sądzie brak przesłanek do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie)

g)      jeżeli Pani/Pana dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje      Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres      Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) jeżeli      uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych      osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Niejednokrotnie,      podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie wymogiem ustawowym      i będzie Pani/Pan zobowiązana(y) do podania swoich danych osobowych.
 3. Pani/Pana      dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób,      który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym      profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych,      które gromadziłyby informacje na temat Pani/Pana i jednocześnie      samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać      wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana      wpływać.
 4. Pani/Pana      dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji      międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów      międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 5. W      przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem      mailowym bądź pocztowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone      przez nas zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO i jednocześnie zgodnie      z art. 19 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)      2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem      danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania      przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania      i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie      swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady      2008/977/WSiSW, będziemy poddawać regularnym i systematycznym      przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie      przetwarzania Państwa danych osobowych.