Rodzina 500+

Klauzula informacyjna - zleceniobiorcy

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  

Zleceniobiorców    / Firm zewnętrznych

  

1

Tożsamość   Administratorów

Administratorem   Danych jest: Sąd Rejonowy w Krośnie   Odrzańskim reprezentowany przez Prezesa Sądu

2

Dane   kontaktowe Administratorów

Telefon kontaktowy   do Sądu: 68 410 88 00; e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Informacje   o Inspektorze Ochrony Danych

Prezes Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie   Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się   za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na   adres:

iod@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Z Inspektorem   Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących   przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych   z przetwarzaniem danych.

4

Cele   i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane   osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy w ramach umowy oraz   jej kontynuowania. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych   na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z   dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich   danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie   danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie   jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane   dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed   zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit.   c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego   na administratorze.

5

Odbiorcy   danych osobowych

Pani/Pana dane   osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania   danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów   powierzenia danych osobowych.  

6

Czasookres   przechowywania danych

Dane osobowe będą   przechowywane przez okres trwania zawartej umowy oraz w okresie przechowywania   dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

7

Prawa   osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

ü    dostępu do   treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się   jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),

ü    prawo ich   sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia   niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),

ü    usunięcia   (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu   wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne   do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach   sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),

ü    ograniczenia   przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie   przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może   przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może   odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),

ü    prawo do przenoszenia   danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną   przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja   umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania –   brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w Sądzie),

ü    prawo   wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje   przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie   wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,   nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do   ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

ü    prawo do   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego   dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

Prawo   wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje   Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się   ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu,   miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce   organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą   w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

9

Informacja   o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez   Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie   danych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.