Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
08.12.2021

,, Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”

Znak sprawy:       33/OA/2021

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych                       o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Nazwa postępowania: ,, Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”

 

Żródło finansowania: Środki własne.