Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
15.10.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 15 października 2018 r.

OAD.3710-1126/18

Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont sieci LAN, rozbudowa serwerowni, przebudowa układu zasilania gwarantowanego, budowa PWP obiektu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

1. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: WENDEX Mieczysław Wendland, 62-260 Łubowo 14B.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko

Siedziba albo miejsce zamieszkania

Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym   kryterium

Suma punktów

 

 

Miejsce w

rankingu

ofert

I kryterium

II kryterium

2

Defero sp. z o.o.

ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

52

40

92

II

3

WENDEX Mieczysław Wendland

62-260 Łubowo 14B

62-260 Łubowo 14B

60

40

100

I

 

3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:

Wykonawca WENDEX Mieczysław Wendland, który złożył ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.

4. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

5. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

6. Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 22 października 2018 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

 

 

 

 
15.10.2018

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej OAD.3710-1126/18

Krosno Odrzańskie, 15 października 2018 r.

OAD.3710-1126/18

 

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

1)   zamówienia, w wysokości 400.000 zł brutto;

2. W postępowaniu:

1)   wpłynęły 2 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu

12 października o godz.12:00

w: siedzibie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim adres: ul. Piastów 10L pok. 103

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

[a) nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba, adres lub miejsce zamieszkania,

b) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach]

1)   a. Defero sp. z o.o. ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

b. cena: 418200,00 zł brutto, termin: 30 dni.

2)   a. WENDEX Mieczysław Wendland, 62-260 Łubowo 14B

b. cena: 365273,25 zł brutto, termin 30 dni.

 

 
27.09.2018

Ogłoszenie nr 622958-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Remont sieci LAN, rozbudowa serwerowni, przebudowa układu zasilania gwarantowanego, budowa PWP obiektu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
23.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok powyżej 30 000 euro

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z art. 13 a ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje prowadzić w 2018 roku

Lp.

Przedmiot   zamówienia

Rodzaj   zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana)

Przewidywany   tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna   wartość zamówienia w zł netto

Przewidywalny   termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Usługa   ochrony budynków Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L   oraz Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16 oraz usługa   monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz p.poż. w budynkach   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L oraz Wydziałów Zamiejscowych   w Gubinie przy  ul. Piastowskiej 16 na   okres 25 miesięcy

Usługa

Usługi   społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   kwoty 750 000 euro

205.904,32   zł

IV

                              

                                                                                                                                                             Sporządził: st. sekr. sąd. Aleksandra Makles

                                                                                                                                                             Zatwierdził:  Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                                                                                             Radosław Syty

 
08.08.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 8.08.2016r.
Postępowanie nr OAD.3710-925/16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 z poz. 2164), zwanej dalej Ustawą Pzp Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”
 
27.07.2016

Zmiana_ogloszenia_Numer ogłoszenia: 161565 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 146283-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krosno Odrzańskie
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L
Termin składania ofert: 2016-07-28
________________________________________
Numer ogłoszenia: 161565 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 146283 - 2016 data 20.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 0-68 383 99 10, fax. 0-68 383 04 55.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, pok. nr 103.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, pok. nr 103.