Rodzina 500+

Klauzula informacyjna - rekrutacja

  

KLAUZULA    INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE PROCESU REKRUTACJI

  

1

Tożsamość   Administratora

Administratorem Danych   jest: Sąd Rejonowy w Krośnie   Odrzańskim reprezentowany przez Prezesa Sądu

2

Dane   kontaktowe Administratora

Telefon kontaktowy   do Sądu: 68 410 88 00; e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Informacje   o Inspektorze Ochrony Danych

Prezes Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie   Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się   za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na   adres:

iod@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Z Inspektorem   Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących   przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych   z przetwarzaniem danych.

4

Cele   i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

ü    przeprowadzenia   rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw:

ü    art. 221 ustawy   z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

ü    ustawa z dnia   18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur.

Podstawą prawną   przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art.   6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której   stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie   osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku innych danych   osobowych, niż wskazane w katalogu ustawowym, podstawą przetwarzania na   gruncie RODO jest art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła   zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie   określonych celów.

5

Odbiorcy   danych osobowych

Pani/Pana dane   osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich   otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

6

Czasookres   przechowywania danych

Dane osobowe zebrane   do celu przeprowadzenia rekrutacji, przechowywane są do momentu osiągnięcia   celu, dla którego zostały zebrane. Kryterium przechowywania tych danych może   również stanowić przepis prawa powszechnie obowiązującego.

7

Prawa   osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

ü    dostępu do   treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się   jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),

ü    prawo ich   sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia   niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),

ü    usunięcia   (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu   wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne   do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach   sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),

ü    ograniczenia   przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o   ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny,   Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze   przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających   ograniczenie przetwarzania),

ü    prawo do   przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą   prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź   realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego   automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania   danych w Sądzie),

ü    prawo   wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje   przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie   wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,   nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do   ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

ü    prawo do   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania   (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na   podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

Prawo   wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje   Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną   danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu,   miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce   organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą   w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

9

Informacja   o źródle pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pochodzą   od osoby, której przetwarzanie dotyczy.  

10

Informacja   o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych w procesie rekrutacji   jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostaną zebrane, niepodanie   danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w   procesie rekrutacji.