Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
16.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer sprawy OAD 3714-01/2019

Krosno Odrzańskie dnia 16.01.2018 r.

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

 

 

Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
10.01.2019

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Krosno Odrzańskie dnia 10.01.2018 r.

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

 

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

 

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 750 000 zł brutto;

2. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10L pok. 103.

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

[a) nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba, adres lub miejsce zamieszkania,

b) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach]

1)   ZONE HUNTERS sp. z o.o. sp. k. ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, cena 28,83 zł, czas dojazdu 7 min.

2)   Vigor Security sp. z o.o. sp. k., Vigor Security sp. z o.o., Biuro Ochrony Vigor sp. z o.o. ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań, cena 23,58 zł czas dojazdu 7 min.

3)   ORION NEXT sp. z o.o. ul. Jerzego Kowalskiego 7-9, 52-428 Wrocław, cena 25,67 zł, czas dojazdu 12 min.

 

 

 

               /-/

podpis osoby upoważnionej

 
03.01.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi społeczne i inne szczególne usługi - zamówienie o wartości do 750 OOO euro netto „OCHRONA OSÓB, MIENIA ORAZ OBIEKTÓW

OAD 3714-01/2019

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

adres: ul. Piastów 10l, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 383 9917, faks 68 383 0455

NIP 926-10-16-074, REGON 00032475

e-mail:zamowienia@krosno-odrz.sr.gov.pl       

strona internetowa: www. krosno-odrz.sr.gov.pl

godziny pracy zamawiającego: pon. 7.15 -18.00, wt. -pt. 7.15- 15.15

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Na usługi społeczne i inne szczególne usługi - zamówienie o wartości do 750 OOO euro netto

„OCHRONA OSÓB, MIENIA ORAZ OBIEKTÓW SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM „

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na podstawie artykułu 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ogłasza postępowanie dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w okresie od 01.02.2019 r. do 30.09.2020 r.

 

Kod CPV: 79710000-4

 

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia.

 

a)      Obiekty – budynki Zamawiającego przy ul Piastów 10 L Krosno Odrz. , ul. Kossaka 3 oraz ul. Piastowska16 Gubin, Obiekty podlegające ochronie są wyposażone w następujące systemy alarmowe:

- system alarmowy p.poż,

- system sygnalizacji włamania i napadu

- system monitoringu.

- depozytory kluczy

 

b)      Ochrona fizyczna - stała obecność pracownika ochrony w określonym miejscu i czasie.

 

c)      Ochrona osób są to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.

 

d)      Ochrona mienia to działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

 

e)      Pracownik ochrony - osoba posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej pozostającą w stosunku pracy z Wykonawcą wykonującą zadania ochrony wynikające z niniejszej umowy.

 

1. Zakres ochrony obejmuje:

a) ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów przy ul Piastów 10 L  w Krośnie Odrzańskim oraz przy ul. Kossaka 3 w Gubinie  (do czasu funkcjonowania wydziałów w tej lokalizacji) oraz po zmianie siedziby w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 w Gubinie, całodobowo po jednym pracowniku w obiekcie.

b) całodobowe monitorowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz urządzeń nadawczych p.poż. obiektów Sądu Rejonowego przy ul. Piastów 10 L w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie, oraz budynku  przy ul Kossaka 3 w Gubinie (do czasu funkcjonowania wydziałów w tej lokalizacji),

c) zapobieganie i skuteczna interwencja pracowników ochrony w przypadku zaistnienia zagrożenia,

d) ścisła współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w przypadku zaistnienia zagrożenia;

e) obsługa i korzystanie z technicznych środków ochrony mienia (telewizja przemysłowa, systemy antywłamaniowe i kontroli dostępu) zainstalowanych na terenie budynków Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Gubinie w zakresie dostępnym dla ochrony,

f) obsługa wejścia dla niepełnosprawnych,

g) stałe informowanie odpowiednich służb Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim o zaistniałych i potencjalnych zagrożeniach, oraz innych zdarzeniach, w tym o zauważonych usterkach lub nieprawidłowościach w wyglądzie lub stanie poszczególnych pomieszczeń i urządzeń,

h) pracownicy ochrony muszą posiadać telefoniczne połączenie z grupą patrolową,

i) wsparcie grupy patrolowej reagującej w czasie nie dłuższym niż 12 minut od chwili zgłoszenia/odebrania sygnału - przez całą dobę

 

2. Pracownicy Wykonawcy przewidziani do pełnienia służby w budynkach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Gubinie muszą spełniać następujące warunki:

a) posiadać pełną sprawność fizyczną,

b) dobra prezencja, kultura osobista,

c) osoby przewidziane do pełnienia służby winni być obowiązkowo przeszkolonymi kwalifikowanymi pracownikami,

d) pracownicy ochrony mają obowiązek występować w umundurowaniu obowiązującym w agencji, z odpowiednim oznakowaniem,

e) posiadać umiejętność obsługi systemów alarmowych,

f) pracownicy ochrony mają obowiązek być wyposażeni w niezależne środki łączności,

g) pracownicy ochrony mają obowiązek być wyposażeni  w środki przymusu bezpośredniego (z wyłączeniem broni palnej)

 

3. Obowiązki pracowników Wykonawcy wynikające z zakresu zamówienia:

a) pracownicy  ochrony mają obowiązek reagować na sygnały alarmowe podejmując odpowiednie działania, oraz w razie potrzeby powiadamiając odpowiednie służby.

b) pracownicy ochrony mają obowiązek obsługiwać bramy wjazdowe

c) pracownicy ochrony mają obowiązek prowadzić dziennik pełnionej służby, oraz rejestrować osoby przebywające w budynkach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim po upływie regulaminowego czasu pracy

d) pracownicy ochrony podczas pełnienia obowiązków mają dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Gubinie, które nie są zamknięte. Tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (pożar, zalanie wodą, itd.) pracownicy ochrony mają prawo wstępu i podjęcia słusznych działań we wszystkich pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Gubinie,

e) pracownicy ochrony mają obowiązek wykonywania poleceń w zakresie świadczonych usług z zakresu służby ochrony zleconych przez Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu lub pracowników Oddziału Administracyjnego.

f) pracownicy ochrony mają obowiązek informowania interesantów Sądu o lokalizacji poszczególnych komórek Sądu,

g) pracownicy ochrony mają obowiązek obsługi ręcznego skanera bagażu oraz bramki wykrywacza metalu,

h) pracownicy ochrony mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące obiektów oraz innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego,

i) w sytuacjach kiedy nastąpi potrzeba wzmożonej ochrony, Wykonawca będzie zobowiązany do zwiększenia stanu osobowego ochrony obiektu, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego,

j) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez swoich pracowników przepisów w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.),

k) pracownicy ochrony mają obowiązek obsługi depozytorów kluczy

l) Pracownicy ochrony mają obowiązek otwierania i zamykania budynków według następujących zasad:

LP.

Adres   obiektu Zamawiającego

Dzień   tygodnia

Otwieranie   obiektu

Zamykanie   obiektu

1

Ul.   Piastów 10 L

Krosno   Odrzańskie

poniedziałek

godz.   07:00

godz. 18:15

 

wtorek - piątek           

 

godz.   07:00

godz. 15.45

 

2

Ul.   Kossaka 3,

(po   zmianie siedziby

Ul.   Piastowska 16)

Gubin

poniedziałek

godz.   07:00

godz. 18:15

 

wtorek - piątek           

 

godz.   07:00

godz. 15.45

 

3

Ul.   Piastowska 16

Gubin

na żądanie   upoważnionego pracownika sądu

 

- w dni powszednie od poniedziałku do piątku w określonych powyżej godzinach dla danego obiektu pracownik Wykonawcy zamyka główne drzwi wejściowe oraz bramy i wypuszcza jedynie pozostających dłużej pracowników Sądu, zamykając za nimi drzwi.

- w sytuacjach awaryjnych i na polecenie Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Kierownika Oddziału Administracyjnego lub upoważnionej osoby, a także na polecenie Kierownictwa Prokuratury Rejonowej lub osoby upoważnionej przez Prokuratora pracownik ochrony ma obowiązek otworzyć  Sąd i rozkodować odpowiednią strefę , wpuścić pracownika Sądu lub prokuratury a później zamknąć i zakodować opuszczaną strefę, zaznaczając w książce dozoru godzinę odkodowania i zakodowania oraz przyczynę otwarcia.

-Pracownik ochrony w przypadku wystąpienia aresztu ma obowiązek wpuścić pracownika Sądu oraz inne osoby wezwane przez Sąd, sędziego, prokuratora i konwój Policji oraz konwój innych służb państwowych na teren Sądu – odkodować strefę Sąd, a później zakodować - zaznaczając w książce dozoru godzinę odkodowania i zakodowania oraz przyczynę otwarcia.

- Pracownik ochrony poza godzinami pracy ma obowiązek legitymować osoby wchodzące na teren Sądu. Zabrania się wpuszczania poza godzinami pracy Sądu i Prokuratury, osób nie będących pracownikami Sądu chyba, że wystąpił areszt lub na wyraźne polecenie Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Kierownika Oddziału Administracyjnego lub osoby upoważnionej. Każdą wchodzącą po godzinie urzędowania osobę należy wpisać do zeszytu.

 

 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania:

a) instrukcji o ewakuacji w sytuacjach zagrożenia pożarowego, lub innych nadzwyczajnych zdarzeń losowych, oraz procedurami postępowania w przypadku powstania zdarzenia nadzwyczajnego na terenie obiektów Sądu Rejonowego

b) przepisów BHP,

c) wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych.

d) regulaminu wewnętrznego bezpieczeństwa  i  porządku  w  budynku  Sądu  Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zostanie poinstruowany i zapoznany z obsługą urządzeń i instalacji znajdujących się w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Gubinie, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

5.Wykonawca odpowiada za:

a) powierzone mienie,

b) osoby przebywające w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

c) zapobieganie włamaniom, kradzieżom oraz niszczeniu mienia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

d) zapobieganie skutkom ewentualnych wypadków nadzwyczajnych (awarie),

e) pracownicy ochrony mają obowiązek weryfikacji zamknięcia pomieszczeń biurowych po zakończeniu pracy przez pracowników firmy sprzątającej,

f) dokonanie kontroli stanu zabezpieczenia obiektu mając na uwadze zagrożenie pożarem, zalaniem, kradzieżą lub zniszczeniem po opuszczeniu budynku przez pracowników sądu oraz pracowników firmy sprzątającej,

f) dokonywanie obchodu wewnątrz i na zewnątrz budynku,

g) informowanie o zaistniałym i potencjalnym zagrożeniu pracowników upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą lub Dyrektora Sądu,

h) dbanie o urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie techniczne obiektu, zgłaszanie o stwierdzonych uszkodzeniach i awariach oraz bieżących sprawach wynikłych w czasie służby upoważnionym osobom,

i) alarmowanie odpowiednich służb miejskich, oraz wyznaczonych pracowników sądu w sytuacjach szczególnych (pożar, awaria wodociągowa, itp.)

j) sprawność urządzeń nadawczych i stan łącza stanowiącego drogę przekazywania sygnałów od Zamawiającego do urządzeń odbiorczych w punkcie monitoringu u Wykonawcy

 

6. W ramach świadczonych usług:

a) pracownicy ochrony nie mogą opuszczać chronionego obiektu samowolnie, bez powiadomienia i zgody przełożonych.

b) wszystkie zdarzenia (sytuacje) zaistniałe podczas  pełnienia  dyżuru  zostaną odnotowane w książce raportów.

c) pracownik ochrony przystępujący do pełnienia dyżuru nie może być pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, ani spożywać go w czasie lub miejscu dyżuru, a także wykonywać innych zajęć mogących przeszkadzać w pełnieniu obowiązków.

d) pracownika ochrony obowiązuje   stanowczość   w   wypełnianiu   swoich   obowiązków z zachowaniem kultury osobistej i taktu wobec interesantów i pracowników Zamawiającego.

 e) Pracownikowi ochrony   me  wolno   udzielać   wywiadów   prasowych   oraz  prowadzić z interesantami rozmów na temat spraw załatwianych przez interesantów w siedzibie tut. Sądu.

 

7. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

8. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony możliwość korzystania ze wskazanego telefonu, zainstalowanych w obiekcie urządzeń ochrony technicznej i pomieszczeń socjalnych.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia od pracy osoby wykonującej czynności w ramach zamówienia, a nie wypełniającej, według Zamawiającego, należycie obowiązków.

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za usługę zobowiązuje się do zapewnienia osobom wykonującym czynności wszelkich niezbędnych narzędzi, sprzętu, łączności oraz innych elementów koniecznych do należytego wykonania prac wchodzących w zakres zamówienia.

11. Zamawiający udostępni pracownikowi Wykonawcy stanowisko pracy do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

II. Termin wykonania zamówienia: od 01 lutego 2019 r. do 30 września 2020 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję wydaną przez właściwy organ, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1432).

b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W tym zakresie Zamawiający wymaga aby:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonują należycie) co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usług ochrony osób, mienia i obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z tych usług nie mniejszej niż 7000 zl brutto miesięcznie w/g Załącznika Nr 2 do ogłoszenia

- wykonawca zapewni/ do wykonywania czynności ochrony kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o których mowa w rozdz. 1 art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, tj. wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  11 grudnia  2013 r.  w  sprawie legitymacji pracowników ochrony i złożył oświadczenie w/g Załącznika Nr  3 do ogłoszenia

d. spełniają warunki dotyczące pracowników ochrony:

- pracownicy wykonujący usługę ochrony są zatrudnieni u Wykonawcy w ramach umowy o pracę zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- wraz z podpisaniem umowy oraz każdorazowo przy zmianie osób wykonujących usługę ochrony, Zamawiający będzie żądał przedłożenia od Wykonawcy oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę ochrony są zatrudnieni w ramach umowy o pracę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną zgodnie z § 9 .

2.  Dokonają przed terminem składania ofert wizji lokalnej w obiekcie Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu wizji z Zamawiającym) i złożą oświadczenie w/g Załącznika Nr 6,

3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji,
 lub nie ogłoszono upadłości.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że warunek określony w pkt. 1.a. spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 1.b. - 1.c. spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów;

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 1.a. powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, a warunki określone w pkt 1.b. - 1.c. mogą spełniać wykonawcy wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów.

Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunek,
o którym mowa w pkt. 5 spełnia samodzielnie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunek ten powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia,

b) Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników ochrony dla lokalizacji - według załącznika nr 3 do ogłoszenia,

c) Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował grupą patrolową, wyposażoną w środek transportu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia,

d) Opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zamawiający żąda:

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument można złożyć w formie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadających status dokumentu oryginalnego.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający, żąda złożenia ww. dokumentu dotyczącego tych podmiotów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Podwykonawcy

W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. V w formularzu ofertowym - załącznik nr 1). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania.

 

V. Informacje o sposobie kontaktowania się

1. Wszelkie oświadczenia, informacje i pytania kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie pisemnej lub faksem. Należy je przesyłać na adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,  66-600 Krosno Odrzańskie

2. W razie przekazania za pomocą faksu każda ze stron, na żądanie drugiej, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

3. Wyjaśnienia co do treści Ogłoszenia i załączników będą udzielane niezwłocznie jednak nie później niż na 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zamiesza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej (BIP).

5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną.

6. Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:

 -          Radosław Syty - tel. 68 383 9919

-           Wojciech Dębiński - tel. 68 383 9917

 

VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

 

VII. Termin związania z ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

3. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, oświadczenia wskazane w rozdziale IV ogłoszenia.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

5. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom - winien wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, wraz z pisemnym zobowiązaniem podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na wykonania zamówienia w części którą podwykonawca będzie wykonywał.

6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, w sposób czytelny.

7. Formularz ofertowy winien być podpisany przez uprawnioną (uprawnione) osobę (osoby).

8. W miejscach, w których Wykonawca naniesie zmiany należy postawić datę i parafę osoby (osób) podpisującej (podpisujących) ofertę.

9. Wykonawca winien umieścić ofertę w trwale zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie oraz posiadać następujące oznaczenia:

- „nazwa (firma) i adres Wykonawcy" oraz napis: „OCHRONA OSÓB, MIENIA ORAZ OBIEKTÓW SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM „- NIE OTWIERAĆ PRZED WYZNACZONĄ DATĄ OTWARCIA OFERT-10 stycznia 2019 r. do godz. 10.00" - w przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem.

1O. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę - w takiej sytuacji należy złożyć Zamawiającemu powiadomienie o zmianach lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie to winno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej części z dodatkowymi znakowaniami na kopercie: „ WYCOFANIE", bądź "ZMIANA"

 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Zaadresowaną i zapakowaną w sposób określony w rozdziale VII pkt 9-1O ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym pokój nr 18 przy ul. Piastów 10L w Krośnie Odrzańskim - w godz. 7:5-15:15 od poniedziałku do piątku.

2. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2019 r., o godzinie 9:00. Ofertę złożoną za pośrednictwem operatora pocztowego (firmy kurierskiej) uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli dotrze ona do Zamawiającego najpóźniej w dniu 10 stycznia 2019 r. do godziny 9:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 10 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 103. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Na każdej złożonej ofercie zostanie umieszczony datownik wpływu, a w dniu 10 stycznia 2019 r. również godzina złożenia oferty. Każda oferta otrzyma numer identyfikacyjny.

5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcy.

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę ofertową stanowi łączna wartość brutto za jedną roboczogodzinę świadczenia usługi.

2. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i kompletną realizacją przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

3. Cena podana w ofercie winna być podana cyfrowo i słownie, w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w formie: wartość brutto za jedną roboczogodzinę wykonywania usługi.

4. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.

5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

XI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

TABELA KRYTERIÓW

 

Nazwa kryterium

Waga w %

Cena oferty

80 %

Skrócony czas   przyjazdu grupy patrolowej

20 %

 

Kryterium: Cena oferty

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

Cena - --------------------------------------------- x100 x 80 %

cena badanej oferty brutto

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 80 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej ofe1iy zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa ofe1iy w kryterium cena oferty.

Kryterium: Skrócony czas przyjazdu grupy patrolowej

Zamawiający przyzna 20 pkt Wykonawcy, który zaoferuje czas przyjazdu grupy interwencyjnej w czasie do 7 minut do obiektu Zamawiającego, przy czym wartość punktów w powyższym kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

- do 7 minut - 20 pkt

- do 10 minut- 1O pkt

- do 12 minut - O pkt

W celu potwierdzenia spełniania tego kryterium w formularzu ofertowym - według załącznika nr 1 do ogłoszenia należy wpisać oferowany czas przyjazdu grupy interwencyjnej.

Czasem dojazdu grupy interwencyjnej maksymalnym (najdłuższym) wymaganym przez Zamawiającego jest czas do 12 minut.

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: skrócony czas przyjazdu grupy patrolowej

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

liczba punktów badanej oferty

T= --------------------------------------------- x100 x 20%

                                   20

3. Końcowa ocena oferty ustalona zostanie jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny ofert, według następującego wzoru: P = C + T

gdzie:

P - liczba punktów uzyskanych  przez ofertę nie  podlegającą odrzuceniu

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

T - Liczba punktów uzyskanych w kryterium skrócony czas przyjazdu grupy interwencyjnej

 

XII. Pozostałe informacje

1. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców:

- o wyborze oferty najkorzystniejszej, (podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację),

- o wykonawcach, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu i zostali wykluczeni z postępowaniu lub o unieważnieniu postępowania.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

3. Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Wzór umowy, której zawarcia Zamawiający wymaga od Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 5 do ogłoszenia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu Rozdziale III Warunki udziału, Rozdziale IV Wykaz dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczące warunków udziału w szczególności w zakresie uzupełnienia dokumentów.

 

Załączniki:

1) Wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1

2) Wykaz usług - załącznik nr 2

3) Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników ochrony na umowę o pracę- załącznik nr 3

4) Oświadczenie o grupie interwencyjnej - załącznik nr 4

5) Wzór umowy wraz z załącznikami - załącznik nr 5

6) Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin lokalizacji - załącznik nr 6

7) Wzór umowy Przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 7

 

 
21.12.2018

Wyniki konkursu na 1 wolne stanowisko – stażysta w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym nr OAD 1012-6/18

 

Wyniki konkursu na  1 wolne stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym

(nr konkursu : OAD 1012-6/18 )                                                  

 

               

 

Kandydatem wybranym, w drodze konkursu nr 6/2018 na 1 wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim , została:

 

Pani Monika Serafin 

Komisja wyłoniła rezerwową listę  kandydatów :

 

Nazwisko  i Imię

Agnieszka Skurzyńska

Tomasz Kijek

 

 

 

 

Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych zwanych dalej „danymi” jest Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim .Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu dane przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

 

 

                                                                                                         Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                            w Krośnie Odrzańskim

                                                                                                                      Radosław Syty

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                      

 

 
14.12.2018

LISTA KANDYDATÓW zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na STAŻ URZĘDNICZY

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do trzeciego  etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 
11.12.2018

Informacja

Sędzia Przemysław Radzik wziął udział w spotkaniu z Prezydentem RP Panem  Andrzejem Dudą