Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
07.11.2018

Oferta pracy – Informatyk konkursu : OAD 1012-5/18

 

Oferta pracy – Informatyk

 (nr konkursu : OAD 1012-5/18 )                                                  

 

               

 

Kandydatem wybranym, w drodze konkursu nr 5/2018 na 1 wolne stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim , został:

 

Pan Sebastian Jasinowski

 

Rezerwowej listy kandydatów – nie wyłoniono.

 

Administratorem przekazanych przez Pana danych osobowych zwanych dalej „danymi” jest Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim .Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu dane przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

 

 

                                                                                                         Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                            w Krośnie Odrzańskim

                                                                                                              /-/  Radosław Syty

 
25.10.2018

Nr konkursu : OAD 1012-5/18, trzeci etap konkursu

OAD 1012-5/18, trzeci etap konkursu

Nr konkursu : OAD 1012-5/18

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeci etapu konkursu -  rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko informatyka

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Liczba   punktów uzyskanych

w II etapie   konkursu

godzina III   etapu konkursu

1

Sebastian Jasinowski.

            4,7

9.00

2

Dariusz Granda.

            4,5  

9.20

 

Trzeci etap konkursu przeprowadzony  zostanie w dniu  05 listopada 2018r.  w budynku Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, p.  nr 115. 

       
       
       
 
16.10.2018

Zarządzenie nr 53/ 2018 z 29.10.2018r

Zarządzenie nr 53/ 2018 z 29.10.2018r

 
16.10.2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA INFORMATYKA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA INFORMATYKA

Oferta pracy – Informatyk

(nr konkursu : OAD 1012-5/18 )                                                 

Do   II   etapu     konkursu   (   praktyczny   sprawdzian   wiedzy   teoretycznej   i

praktycznych umiejętności) na stanowisko informatyka zakwalifikowani zostali

Pan 

Dariusz Granda.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu

23 października 2018r. godz. 9.00

Pan

Sebastian Jasinowski.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu

23 października 2018r. godz. 9.40

 

Sali  budynku  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, p.115.

 
15.10.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 15 października 2018 r.

OAD.3710-1126/18

Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont sieci LAN, rozbudowa serwerowni, przebudowa układu zasilania gwarantowanego, budowa PWP obiektu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

1. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: WENDEX Mieczysław Wendland, 62-260 Łubowo 14B.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko

Siedziba albo miejsce zamieszkania

Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym   kryterium

Suma punktów

 

 

Miejsce w

rankingu

ofert

I kryterium

II kryterium

2

Defero sp. z o.o.

ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

52

40

92

II

3

WENDEX Mieczysław Wendland

62-260 Łubowo 14B

62-260 Łubowo 14B

60

40

100

I

 

3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:

Wykonawca WENDEX Mieczysław Wendland, który złożył ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.

4. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

5. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

6. Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 22 października 2018 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

 

 

 

 
15.10.2018

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej OAD.3710-1126/18

Krosno Odrzańskie, 15 października 2018 r.

OAD.3710-1126/18

 

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

1)   zamówienia, w wysokości 400.000 zł brutto;

2. W postępowaniu:

1)   wpłynęły 2 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu

12 października o godz.12:00

w: siedzibie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim adres: ul. Piastów 10L pok. 103

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

[a) nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba, adres lub miejsce zamieszkania,

b) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach]

1)   a. Defero sp. z o.o. ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

b. cena: 418200,00 zł brutto, termin: 30 dni.

2)   a. WENDEX Mieczysław Wendland, 62-260 Łubowo 14B

b. cena: 365273,25 zł brutto, termin 30 dni.