Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
10.12.2008

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi sprzątania

Usługi sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L
 
09.12.2008

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi ochroniarskie, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych

Usługi ochroniarskie, monitoringu oraz konserwacji systemów: sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń nadawczychp.poż., telewizji dozorowej i oddymiania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L w Krośnie Odrzańskim oraz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie
 
09.12.2008

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania

Sąd Rejonowy Krosno Odrzańskie, dn. 8.12.2008r.
w Krośnie Odrzańskim

OA 1030/08
Do Wykonawców
postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z art. 93 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058).
UZASADNIENIE
Z uwagi na to, iż ceny ofert złożonych przez Wykonawców przewyższyły kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono jak w sentencji.

Prezes Sądu Rejonowego
mgr Arkadiusz Nosewicz
 
26.11.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynku SR w Krośnie Odrzańskim

Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi