Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
13.07.2021

Zarządzenie Nr 40

Zarządzenie Nr 40

z dnia 13 lipca 2021 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

Na podstawie art. 22 par 1 ust. 1 lit a i b w zw. z art. 9a par. 1 i art. 8 ust. 2 oraz art. 54 par. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 r. poz. 365 z późn. zm) a także par. 30 ust. 1 pkt. 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019. 1141 z późn zm) w zw. z ustawą z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, 1842 tj.)
w celu ochrony zdrowia i życia pracowników sądowych oraz interesantów w związku z zagrożeniem zarażeniem wirusem Covid-19 oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się tego wirusa
Zarządza się co następuje:
1. uchyla się zarządzenie:
   a. nr 30 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 17.05.2021 r.
   b. nr 56 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12.11.2020 r .
   c. nr 32/2020 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
   d. nr 31/2020 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
   e. nr 23 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 06.04.2020 r.
   f. nr 21/2020 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.03.2021 r.,
   g. nr 20/2002 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27.03.2021 r.,
   h. nr 17 Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 16.03.2021 r.,
   i. nr 15 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12.03.2020 r. za wyjątkiem pkt. 1, który pozostaje w mocy,

2. wprowadza się, do odwołania, następujące środki i zasady ostrożności w budynkach Sądu:
   a. obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynków,
   b. obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania w budynkach,
   c. obowiązek zachowania odstępu min. 2 metrów od innych osób,
   d. obowiązek posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice lub inne) na terenie budynków Sądu,
   e. wstrzymanie funkcjonowania kasy Sądu w zakresie bezpośredniego przyjmowania wpłat i obsługi interesantów,
   f. wstrzymanie osobistego przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów oraz kierowników       pozostałych jednostek organizacyjnych, oraz wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach Wydziałów, przy zachowaniu pisemnego oraz       telefonicznego załatwiania spraw, również przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
   g. nie będą wpuszczane do budynków Sądu osoby wykazujące symptomy zakażenia wirusem Covid-19,
   h. w okresie d0 30 lipca 2021 r. ustala się godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim od godz. 7:00 do godz. 15:00,
   i. w pomieszczeniach Biur Podawczych może przebywać jeden interesant, a osoby oczekujące powinny zachować min. 2 m odstępu i oczekiwać przed budynkiem       Sądu,
   j. w przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej w budynku Sądu (pracownika lub interesanta) objawów zakażenia się wirusem Covid-19 należy niezwłocznie       zawiadomić pracownika ochrony celem podjęcia działań zmierzających do opuszczenia budynku przez taką osobę, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa i       Dyrektora Sądu,
3. Poleca się Kierownikowi OA podanie niniejszego zarządzenia do informacji pracownikom Sądu oraz umieszczenie go na stronie internetowej Sądu, a także na drzwiach wejściowych do budynków Sądu,
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

« powrót