Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
15.04.2020

Zarządzenie Nr 27 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr  27

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w spawie doręczania korespondencji sądowej

w okresie epidemii ogłoszonej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365) oraz art. 15 zzs ust. 1  ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568)

 

 

 

§ 1

 1. Polecam w okresie od 15.04.2020 r. do odwołania, wstrzymanie wysyłania korespondencji sądowej, w sprawach, w których z doręczeniem korespondencji związane jest rozpoczęcie biegu terminu sądowego albo procesowego,
 2. Zarządzenie w par. 1 ust. 1 nie dotyczy doręczania korespondencji:
  1. w sprawach pilnych, egzekucyjnych oraz wieczystoksięgowych,
  2. urzędom, instytucjom publicznym, organom administracji rządowej oraz samorządowej, Prokuraturze Rejonowej itp.
  3. osobom, które posiadają profesjonalnego pełnomocnika w sprawie, albo osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które posiadają pełnomocnika  ustanowionego na podstawie art. 87 kpc,
  4. w sprawach, w których strona zgłosiła wniosek o doręczenie określonego pisma,
  5. w sprawach, w których sędzia referent wyda inne zarządzenie, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy,
  6. Polecam Przewodniczącym Wydziałów zorganizowanie pracy sekretariatów w taki sposób, aby wysłanie korespondencji było możliwe niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania art.  15 zzs ust. 1  ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

 

                                                                                                                         Wiceprezes

                                                                                                                          Sądu Rejonowego

                                                                                                                              w Krośnie Odrzańskim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Monika Zawartowska

« powrót