Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
06.04.2020

Zarządzenie Nr 23/ 2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 6 kwietnia 2020 r. w spawie dalszego ograniczenia rozpoznawania spraw w

Zarządzenie Nr  23/ 2020

 

Zarządzenie Nr  23/ 2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w spawie dalszego ograniczenia rozpoznawania spraw w okresie epidemii ogłoszonej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365),

- art. 1 ust. 13 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 14 a ust. 4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 i 6 tej ustawy ( Dz. U. poz. 568),

- art. 207 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.)

- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 tj. ze zm.),

- § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.),

 

mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie                         w związku ze stanem epidemii, kierując się koniecznością zapobiegania niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia, poważnym szkodom dla interesu społecznego, niepowetowanym szkodom materialnym, a także dla dobra Obywateli i wymiaru sprawiedliwości zarządzam, co następuje.

§ 1

Ograniczam rozpoznanie spraw na rozprawach i posiedzeniach do spraw pilnych, to jest do spraw:

1. z wniosków o zastosowanie, przedłużenie zmianę lub uchylenie tymczasowego aresztowania;

2. w których jest stosowane zatrzymanie;         

3. w których orzeczono środek zabezpieczający;

4. dotyczącym przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym na podstawie art. 185a -185 c albo art. 316 § 3 kpk, gdy podejrzany jest zatrzymany;

5. w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;

6. w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;

7. o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

8. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

9. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;

10. o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);

11. dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich; 

12. dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 

13. z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8–12;

14. wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;

15. o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);

16. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można przesłuchać jej na rozprawie.

 

§ 2

Poza sprawami wymienionymi w § 1, mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości, zalecam traktowanie jako pilnych i rozpoznawanie także spraw:

 

1. we wszystkich pionach:

a) egzekucyjnych, w wyłączeniem przetargów;

b) klauzulowych;

c) z wniosków o zabezpieczenie roszczenia lub wydanie innego zarządzenia tymczasowego;

d) w przedmiocie tytułów wykonawczych lub odmowy ich wydania;

e) w przedmiocie tytułów  zabezpieczenia lub odmowy ich wydania;

f) w których zarządzono publikację orzeczeń.

2.  z zakresu prawa cywilnego:

-  z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2020 r., po. 218 ze zm.)

 

3. z zakresu prawa rodzinnego:

a) wynikających z wydania i wykonania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 kpc;

b) wniosku, o którym mowa w art. 12a lub art. 12b ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

c) ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w których orzeka sąd opiekuńczy.

 

4. z zakresu prawa karnego:

a) o wydanie wyroku łącznego, w których w przypadku nie wyznaczenia rozprawy i wydania wyroku łącznego doszłoby do wykonania kary jednostkowej pozbawienia wolności albo ograniczenia wolności, a w konsekwencji do ich pominięcia w objęciu węzłem kary łącznej;

b) wniosków o umorzenie postępowania karnego i zastosowanie środka zabezpieczającego;

c) innych spraw, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie wobec oskarżonego,                 z wyjątkiem spraw, które zostaną odwołane z wokandy przez sędziego referenta albo odwołane odrębnym zarządzeniem Prezesa lub Wiceprezesa Sądu z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno - epidemiologicznych;

d) dotyczących należności sądowych w postępowaniu wykonawczym;

f) sprawy o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 75 § 1 kk, art. 75 § 1 a kk i art. 75 §2 a kk, a w przypadkach spraw o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 75 § 2 kk lub art. 75 § 3 kk – jeżeli doszło do zakończenia okresu próby albo gdzie okres próby upływa w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku lub zarejestrowania sprawy z urzędu;

g) sprawy o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania karnego, w których doszło do zakończeniu okresu próby albo gdzie okres próby upływa w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku lub zarejestrowania sprawy z urzędu;

 

§ 3

W przypadku stwierdzenia potrzeby rozpoznania innych spraw aniżeli wymienione w § 1 i 2, jeżeli zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo niepowetowaną szkodę materialną,              a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, Przewodniczący Wydziału niezwłocznie przedstawia tę sprawę wraz z uzasadnieniem wniosku Wiceprezesowi Sądu, celem podjęcia decyzji.

§ 4

Rozpoznanie  spraw wskazanych w § 1-3 powinno odbywać  się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz wymogów sanitarno - epidemiologicznych opisanych w § 5 jak również określonych odrębnymi zarządzeniami i poleceniami Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

§ 5

Na rozprawie lub posiedzeniu, w którym uczestniczy więcej niż 1 osoba, zarządzam kontynowanie obowiązku zachowania niezbędnych środków ochrony w postaci :

1)    dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem rozprawy lub posiedzenia,

2)    zachowania odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w rozprawie lub posiedzeniu,

3)    założenia maski ochronnej (własnej albo pobranej w Sądzie przed rozprawą lub posiedzeniem) – o ile Przewodniczący składu tak zarządzi.

 

§ 6

Polecam Przewodniczącym Wydziałów odwołanie z wokandy spraw wyznaczonych na terminy od 6 kwietnia 2020 r. do odwołania, które nie zostały ujęte w katalogu spraw wymienionych w § 1 i 2 lub co do których Wiceprezes Sądu nie wydał zarządzenia o uznaniu ich za pilne na podstawie ust. 3 zarządzenia nr 18 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 26 marca 2020 r. albo spraw których przeprowadzenie nie jest możliwe z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w stanie epidemii, w tym z zachowaniem wymogów opisanych w § 5.

 

§ 7

Jeżeli sędzia referent tak zdecyduje, osoby uczestniczące w rozprawie (posiedzeniu) przesłuchuje się w drodze wideokonferencji prowadzonej z innego pomieszczenia w Sądzie, podejmując z odpowiednim wyprzedzeniem (przed rozprawą lub posiedzeniem) stosowne czynności organizacyjne.

 

 

 

§ 8

1. Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do dalszego przekazywania w każdym dniu roboczym do godziny 13:00 do Oddziału Administracyjnego wykazu spraw, które będą prowadzone w trzech następujących po sobie dniach roboczych (sygnatura i data sprawy, strony, przedmiot sprawy, wszystkie osoby wezwane lub zawiadomione).

2. Wykaz spraw i osób wskazanych w ust. 1 Oddział Administracyjny przekazuje pracownikowi ochrony niezwłocznie, nie później jednak niż na 1 dzień przed wyznaczeniem spraw.

3.  Wykaz spraw i osób wskazanych w ust. 1 zamieszcza się na stronie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w dacie otrzymania wykazu.

4. Osoby, które nie biorą udziału w rozprawie lub posiedzeniu nie będą wpuszczane do budynku Sądu.

 

§ 9

1. Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do przekazywania Oddziałowi Administracyjnemu wykazu spraw odwołanych z wokandy lub odwołanych w zakresie rozpraw i posiedzeń wyznaczonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.,  w następujący sposób:

a)     za okres od 6 kwietnia 2020 r. do 12 kwietnia 2020 r. –  w terminie do 7 kwietnia 2020 r.,

b)    za okres od 13 kwietnia 2020 r. do 19 kwietnia 2020r. – w terminie do 10 kwietnia 2020 r.,

c)     za okres od 20 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020r. – w terminie do 17 kwietnia 2020 r.,

d)    za okres od 27 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020r. – w terminie do 24 kwietnia 2020 r.,

 

2. W terminach przekazywania raportów należy  informować także o terminach dodatkowo zdjętych z wokandy lub odwołanych za poprzedni tydzień, z podaniem przyczyny ich nieujęcia w poprzednim raporcie.

 

§ 10

1. O odwołanych z wokandy terminach rozprawy lub posiedzenia zawiadamia się uczestników spraw i osoby zainteresowane:

a)     poprzez zbiorczy dla danego Wydziału komunikat umieszczony na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, utworzony na podstawie wykazów, o których mowa w § 6, z podziałem tych spraw na poszczególne dni (obejmujący datę rozprawy/posiedzenia, oznaczenie wydziału, sygnaturę sprawy),

b)     jeżeli to możliwe - mejlem, telefonicznie lub faksem.

 

2. Zawiadomień wskazanych w ust. 1 nie wysyła się pocztą, chyba że Przewodniczący Wydziału tak zarządzi w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

§ 11

Upoważniam Przewodniczących Wydziałów do wydawania w imieniu Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim decyzji w trybie art. 47b § 3 Prawa o ustroju Sądów powszechnych o zastąpieniu sędziego pracującego zdalnie lub zwolnionego ze świadczenia pracy na podstawie odrębnej decyzji Prezesa lub Wiceprezesa Sądu.

 

§ 12

Polecam sędziom referentom spraw „aresztowych”, w których terminy rozpraw /posiedzeń nie zostały odwołane, niezwłoczne rozważenie rezygnacji z doprowadzenia oskarżonego i zapewnienia mu udziału w rozprawie (posiedzeniu) w ramach wideokonferencji – po uprzednim sprawdzeniu warunków i możliwości technicznych oraz rezerwacji terminu we właściwej jednostce penitencjarnej. Jeśli oskarżony ma ustanowionego obrońcę, decyzję w tym zakresie należy podjąć po odebraniu stanowiska obrońcy (e-mailem lub telefonicznie ze sporządzeniem notatki urzędowej przez pracownika sekretariatu).

 

§ 13

Uchyla się zarządzenie nr 18 z dnia 26 marca 2020 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

§ 14

Uchyla się zarządzenie nr 19 z dnia 27 marca 2020 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie w spawie dalszego ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 7 i § 12, które wchodzą w życie z dniem uruchomienia systemu umożliwiającego prowadzenie czynności procesowych w drodze wideokonferencji.

 

 

 

                                                                                                                         Prezes

                                                                                                                          Sądu Rejonowego

                                                                                                                               

                                                                                                                               Przemysław W. Radzik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót