Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
27.03.2020

Zarządzenie Nr 19 / 2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2020 r. w spawie dalszego ograniczenia pracy

Zarządzenie Nr  19 / 2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 27 marca 2020 r.

w spawie dalszego ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365 j.t.),

 

- art. 207 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374),

- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 tj. ze zm.),

- § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.).

mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiekcie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii w okresie od 27 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. zarządzam, co następuje.

 

§ 1

Polecam prowadzenie rozpraw, posiedzeń jawnych oraz posiedzeń niejawnych w sprawach pilnych wskazanych w pkt. 2 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  z 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w stanie epidemii, w tym z zachowaniem wymogów opisanych w § 2.

 

§ 2

Na rozprawie lub posiedzeniu w sprawach pilnych, w którym uczestniczy więcej niż 1 osoba, wprowadzam obowiązek zachowania niezbędnych środków ochrony:

1)      dezynfekcję rąk przed rozpoczęciem rozprawy lub posiedzenia,

2)      zachowania odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w rozprawie lub posiedzeniu,

3)      założenia maski ochronnej (własnej albo pobranej w Sądzie przed rozprawą lub posiedzeniem) – o ile Przewodniczący składu tak zarządzi.

 

§ 3

Polecam Przewodniczącym Wydziałów odwołanie z wokandy – po uprzedniej akceptacji Prezesa lub Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, rozprawy lub posiedzenia w sprawach pilnych, gdy nie jest możliwe ich przeprowadzenie z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w stanie epidemii, w tym z zachowaniem wymogów opisanych w § 2.

 

§ 4

Jeżeli sędzia referent tak zdecyduje, osoby uczestniczące w rozprawie (posiedzeniu) przesłuchuje się w drodze wideokonferencji prowadzonej z innego pomieszczenia w Sądzie, podejmując z odpowiednim wyprzedzeniem (przed rozprawą lub posiedzeniem) stosowne czynności organizacyjne.

§ 5

1. Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do przekazywania w każdym dniu roboczym do godziny 13:00 do Oddziału Administracyjnego wykazu spraw, które będą prowadzone w trzech następujących po sobie dniach roboczych (sygnatura i data sprawy, strony, przedmiot sprawy, wszystkie osoby wezwane lub zawiadomione).

2. Wykaz spraw i osób wskazanych w ust. 1 Oddział Administracyjny przekazuje niezwłocznie służbom informatycznym Sądu, nie później jednak niż na 1 dzień przed wyznaczeniem spraw.

3. W dniu otrzymania Oddział Administracyjny przekazuje do  zbiorczy wykaz spraw wskazanych w ust. 2 (obejmujący datę rozprawy/posiedzenia, oznaczenie wydziału, sygnaturę sprawy), który pracownik służby informatycznej zamieszcza na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w dacie otrzymania wykazu.

4. Osoby kierujące się na rozprawy lub posiedzenia w sprawach niewskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2, nie będą wpuszczane do budynku Sądu.

 

§ 6

1. Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do przekazywania Oddziałowi Administracyjnemu wykazu spraw odwołanych z wokandy lub odwołanych w zakresie rozpraw i posiedzeń wyznaczonych w okresie od 30 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., w następujący sposób:

 

a)      za okres od 30 marca 2020 r. do 5 kwietnia 2020 r. – w terminie do 31 marca 2020 r.,

b)      za okres od 6 kwietnia 2020 r. do 12 kwietnia 2020 r. –  w terminie do 3 kwietnia 2020 r.,

c)      za okres od 13 kwietnia 2020 r. do 19 kwietnia 2020r. – w terminie do 10 kwietnia 2020 r.,

d)     za okres od 20 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020r. – w terminie do 17 kwietnia 2020 r.,

e)      za okres od 27 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020r. – w terminie do 24 kwietnia 2020 r.,

 

2. W terminach przekazywania raportów należy  informować także o terminach dodatkowo zdjętych z wokandy lub odwołanych za poprzedni tydzień, z podaniem przyczyny ich nieujęcia w poprzednim raporcie.

 

§ 7

1. O  zdjętych z wokandy, zmienionych lub odwołanych terminach rozprawy lub posiedzenia zawiadamia się uczestników spraw i osoby zainteresowane:

a)      poprzez zbiorczy dla danego Wydziału komunikat umieszczony na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, utworzony na podstawie wykazów, o których mowa w § 6, z podziałem tych spraw na poszczególne dni (obejmujący datę rozprawy/posiedzenia, oznaczenie wydziału, sygnaturę sprawy),

b)      a także jeżeli to możliwe – e-mailem, telefonicznie lub faksem.

 

2. Zawiadomień wskazanych w ust. 1 nie wysyła się pocztą, chyba że Przewodniczący Wydziału tak zarządzi w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

§ 8

 

Upoważniam Przewodniczących Wydziałów do wydawania w imieniu Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim decyzji w trybie art. 47b § 3 Prawa o ustroju Sądów powszechnych o zastąpieniu sędziego pracującego zdalnie lub zwolnionego ze świadczenia pracy na podstawie odrębnej decyzji Prezesa lub Wiceprezesa Sądu.

 

§ 9

Polecam sędziom referentom spraw „aresztowych”, w których terminy rozpraw /posiedzeń nie zostały odwołane, niezwłoczne rozważenie rezygnacji z doprowadzenia oskarżonego i zapewnienia mu udziału w rozprawie (posiedzeniu) w ramach wideokonferencji – po uprzednim sprawdzeniu warunków i możliwości technicznych oraz rezerwacji terminu we właściwej jednostce penitencjarnej. Jeśli oskarżony ma ustanowionego obrońcę, decyzję w tym zakresie należy podjąć po odebraniu stanowiska obrońcy (e-mailem lub telefonicznie ze sporządzeniem notatki urzędowej przez pracownika sekretariatu).

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 4 i § 9, które wchodzą w życie z dniem uruchomienia systemu umożliwiającego prowadzenie czynności procesowych w drodze wideokonferencji.

 

 

 

                                                                                                                         Prezes

                                                                                                                          Sądu Rejonowego

                                                                                                                              

                                                                                                                               Przemysław W. Radzik

« powrót


Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 19 [197.46 KB]