Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
22.09.2020

Zarządzenie Nr 52/2020

Zarządzenie Nr 52/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie odwołania zarządzenia nr 50 z dnia 16 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 52/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie odwołania zarządzenia nr 50 z dnia 16 września 2020 r.

 

 

Na podstawie:

-      art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.),

-      art. 1 ust. 13 oraz art. 14 a ust. 4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 i 6 ustawy z  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568),

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

uchylam § 1 pkt. 1 i 2 zarządzenia nr 50 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                  z 16 września 2020 r. w sprawie działań podjętych w związku z zakażeniami wirusem                       SARS CoV-2;

 

  § 2

 

zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sądu oraz na tablicach informacyjnych w budynkach sądu w Krośnie Odrzańskim                         i w Gubinie.

  

 

     

     

       

                                                                                                        Prezes

                                                                                               Sądu Rejonowego

                                                                                           

                                                                                            Przemysław W. Radzik

« powrót