Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
31.03.2021

Zarządzenie nr 19

Zarządzenie nr 19

z 31 marca 2021r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w siedzibie wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 22 § 1 pkt.1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 zw. z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) z uwagi na powzięcie informacji o zakażeniu się wirusem SARS-CoV-2 pracownika podmiotu stale współpracującego z Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, w celu ochrony zdrowia pracowników tut. Sądu i podsądnych:

§ 1

Polecam w okresie od 31 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r., w siedzibach w Gubinie, wstrzymanie prac IV Zamiejscowego Wydziału Karnego oraz VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych.

§ 2

O wstrzymaniu prac zawiadomić Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w celu zabezpieczenia budynku, a także Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim, Komisariat Policji w Gubinie, Pocztę Polską oraz firmę ochraniającą.

§ 3

Polecam w tym czasie Przewodniczącej IV Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Gubinie informowanie mnie o każdorazowej potrzebie podjęcia niezbędnych czynności w sprawach pilnych, w tym zwłaszcza w sprawach, w których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a także na drzwiach wejściowych do budynku Sądu w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16.

« powrót