Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
16.10.2018

Zarządzenie nr 53/ 2018 z 29.10.2018r

Zarządzenie nr 53/ 2018 z 29.10.2018r

 
16.10.2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA INFORMATYKA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA INFORMATYKA

Oferta pracy – Informatyk

(nr konkursu : OAD 1012-5/18 )                                                 

Do   II   etapu     konkursu   (   praktyczny   sprawdzian   wiedzy   teoretycznej   i

praktycznych umiejętności) na stanowisko informatyka zakwalifikowani zostali

Pan 

Dariusz Granda.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu

23 października 2018r. godz. 9.00

Pan

Sebastian Jasinowski.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu

23 października 2018r. godz. 9.40

 

Sali  budynku  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, p.115.

 
15.10.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 15 października 2018 r.

OAD.3710-1126/18

Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont sieci LAN, rozbudowa serwerowni, przebudowa układu zasilania gwarantowanego, budowa PWP obiektu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

1. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: WENDEX Mieczysław Wendland, 62-260 Łubowo 14B.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko

Siedziba albo miejsce zamieszkania

Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym   kryterium

Suma punktów

 

 

Miejsce w

rankingu

ofert

I kryterium

II kryterium

2

Defero sp. z o.o.

ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

52

40

92

II

3

WENDEX Mieczysław Wendland

62-260 Łubowo 14B

62-260 Łubowo 14B

60

40

100

I

 

3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:

Wykonawca WENDEX Mieczysław Wendland, który złożył ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.

4. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

5. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

6. Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 22 października 2018 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

 

 

 

 
15.10.2018

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej OAD.3710-1126/18

Krosno Odrzańskie, 15 października 2018 r.

OAD.3710-1126/18

 

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

1)   zamówienia, w wysokości 400.000 zł brutto;

2. W postępowaniu:

1)   wpłynęły 2 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu

12 października o godz.12:00

w: siedzibie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim adres: ul. Piastów 10L pok. 103

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

[a) nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba, adres lub miejsce zamieszkania,

b) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach]

1)   a. Defero sp. z o.o. ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz

b. cena: 418200,00 zł brutto, termin: 30 dni.

2)   a. WENDEX Mieczysław Wendland, 62-260 Łubowo 14B

b. cena: 365273,25 zł brutto, termin 30 dni.

 

 
03.10.2018

OGŁOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA INFORMATYKA

 OAD 1012-5/18                                                      Krosno Odrz., dnia 3 października 2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  INFORMATYKA

 

 

  1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

  1. Oznaczenie konkursu: konkurs na informatyka sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-5/18

 

  1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – informatyk  w pełnym wymiarze czasu pracy,  w oddziale administracyjnym ( miejsce pracy –Krosno Odrzańskie i Gubin)
 
27.09.2018

Ogłoszenie nr 622958-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Remont sieci LAN, rozbudowa serwerowni, przebudowa układu zasilania gwarantowanego, budowa PWP obiektu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane