Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
11.12.2018

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

                                                                                                                                     

  Zarządzenie  nr  63/2018    z dnia 10 grudnia 2018r.

       Na podstawie  § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. -

Regulaminu urzędowania sądów powszechnych,  wprowadzam:

 

                

 

 
07.12.2018

Konkursu na STAŻ URZĘDNICZY OAD 1012-6/18 do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Drugi etap konkursu  sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności przeprowadzony zostanie w dniu 14.12.2018r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115.

Kandydaci będą proszeni w kolejności według harmonogramu tj.

 

 

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

                                                                                                                                    
                     Agnieszka Skurzyńska

09.00

2

 

Olga Puzyrewska

09.30

3

 

Kamila Lubczyńska

10.00

4

 

Tomasz Kijek

10.30

5

 

Monika Serafin

11.00

 

 

 
28.11.2018

NABORU KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

 OAD 1012-6/18                                                      Krosno Odrz., dnia 27 listopada 2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-6/18

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Krosno Odrzańskie )

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Obsługa systemu informatycznego SOWKW,
  2. Sporządzanie odpisów, zaświadczeń i wydruków z KW,
  3. Kompletowanie i układanie ksiąg w archiwum zakładowym,
  4. Wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w  przepisach szczególnych.

 

 1. O przyjęciu na staż urzędniczy może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:
  1. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
  2. Umiejętność biegłej obsługi komputera i znajomość pakietów biurowych,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. Nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej,
  5. Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  6. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

                  Wymagania dodatkowe :

 1. Ukończenie stażu urzędniczego w sądzie,
 2. Dyspozycyjność,
 3. odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, zaangażowanie,
 4. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 

 

 

 

 

 

 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia.

 

 1. Podanie  adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
 2.  CV,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych ( załącznik nr 1 ),
 6. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( załącznik nr 2 ),
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ( załącznik nr 3),
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji ( załącznik nr 4 ),
 9. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i umiejętności zawodowe.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Pisemne oferty na konkurs prosimy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2018r. do godz.15.00 w zamkniętej kopercie osobiście w Oddziale  Administracyjnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, pokój 102 lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury konkursu na adres:

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10L

66-600 Krosno Odrzańskie

z dopiskiem : „Konkurs na staż urzędniczy OAD 1012-6/18”

 

 1. Inne informacje.
  1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 3830450
  2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data stempla pocztowego),
  3. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  4. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu ( praktycznego sprawdzenia umiejętności) wraz z podaniem terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim na  co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
  5. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U.2014.400 j.t)

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – wstępna selekcja  złożonych  przez kandydatów podań pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

 

II etap-sprawdzian wiedzy teoretycznej i  praktycznych umiejętności.

Sprawdzian wiadomości ogólnych, wybranych wiadomości z zakresu prawa, znajomości ustrojów i funkcjonowania organów władzy oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 1. Komisja  konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

 

 1. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego ostatniego konkursu.

 

 

 

           

 

                                              

                                                DYREKTOR

                                                       SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                          /-/ Radosław Syty

 

 
26.11.2018

Zarządzenie nr 57/2018

                                                        Zarządzenie  nr  57/2018

                                                        z dnia 19 listopada 2018r.

                                              

Na podstawie  § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. - Regulaminu urzędowania sądów powszechnych,  wprowadzam:

 1. Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim:
 • w dniu  31.12.2018r.    od godziny 7.15 do godziny  15.15.

 

 

                                                          PREZES SĄDU REJONOWEGO

                                                                                  /-/ Przemysław W. Radzik

 

 
07.11.2018

Oferta pracy – Informatyk konkursu : OAD 1012-5/18

 

Oferta pracy – Informatyk

 (nr konkursu : OAD 1012-5/18 )                                                  

 

               

 

Kandydatem wybranym, w drodze konkursu nr 5/2018 na 1 wolne stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim , został:

 

Pan Sebastian Jasinowski

 

Rezerwowej listy kandydatów – nie wyłoniono.

 

Administratorem przekazanych przez Pana danych osobowych zwanych dalej „danymi” jest Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim .Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu dane przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

 

 

                                                                                                         Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                            w Krośnie Odrzańskim

                                                                                                              /-/  Radosław Syty

 
25.10.2018

Nr konkursu : OAD 1012-5/18, trzeci etap konkursu

OAD 1012-5/18, trzeci etap konkursu

Nr konkursu : OAD 1012-5/18

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeci etapu konkursu -  rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko informatyka

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Liczba   punktów uzyskanych

w II etapie   konkursu

godzina III   etapu konkursu

1

Sebastian Jasinowski.

            4,7

9.00

2

Dariusz Granda.

            4,5  

9.20

 

Trzeci etap konkursu przeprowadzony  zostanie w dniu  05 listopada 2018r.  w budynku Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, p.  nr 115.