Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
25.02.2019

INFORMACJA

 OAP 1012-1/19                                                      Krosno Odrz., dnia 25  lutego 2019r.

 

               

 

 

                                                           INFORMACJA

 

               Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 1  lutego  2019r. konkursem na stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego  etatu w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim   i upływem  terminu do złożenia dokumentów z uwagi na brak ofert  procedura konkursowa zostaje unieważniona.

                                                                                                           PREZES

                                                                                                 SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                 /-/Przemysław W. Radzik

 
14.02.2019

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

            W dniach 18-22 lutego 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

            W tych dniach w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez asystentów sędziów i kuratorów, którzy będą pełnić dyżury.

 

 

 

 
12.02.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 513229-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 
01.02.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 OAP 1012-1/19                                                      Krosno Odrz., dnia 1 lutego 2019r.

 

               

                                                                     OGŁOSZENIE

                         O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

 1. I.                   Prezes Sądu Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim, ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego  w  Krośnie Odrzańskim ( miejsce pracy Gubin).

 

 

 1. II.                 Zgodnie z art.155 §  2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju

          sądów powszechnych ( Dz.U. 2019.52 tj.) na  stanowisku asystenta

          sędziego może być zatrudniona osoba która:  

                         

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni  z praw

               cywilnych i obywatelskich ,

       2.    jest  nieskazitelnego charakteru,

       3.    ukończyła  wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał  tytułu magistra lub

              zagraniczne uznane w Polsce,

       4.    ukończyła  24 lata,

 

 1. III.               Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r, w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz.U. 2012, poz.1270)

 

 1. IV.              Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,

              2. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętności obsługiwania się

                  sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne

                  sporządzanie dokumentów  pakiet Office ( Word, Excel) oraz innych urządzeń

                  biurowych .

 1.             3.   wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 2.             4.   odpowiedzialność i odporność na stres.

 

 1. V.                  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1.  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego( zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego),
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów  wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim , albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
  4. oświadczenie , którym mowa w art.155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  5.  oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie ,że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta  w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  8. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi  przy wydawaniu

dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty  potwierdzające dodatkowe    kwalifikacje i osiągnięcia.

 1. VI.                   Kandydat na stanowisko asystenta sędziego  zgłoszenie o przystąpieniu do  konkursu składa w terminie do dnia 19 lutego   2019r. godz.15.15 w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko asystenta sędziego-     OAP  1012-1/19” .

 Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu  Rejonowego -Oddział Administracyjny  pok. 102  bądź  przesłać  za pośrednictwem operatora  pocztowego  na adres: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się  datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 1. VII.               I etap konkursu wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przestąpienia do konkursu odbędzie się w dniu    25 lutego  2019r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu ogłoszona zostanie 25  lutego 2019 na stronie internetowej sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibach Sądu.

II etap konkursu tj. test oraz praca pisemna odbędzie się 4 marca 2019r o godz. 10.00  w siedzibie  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, sala 303 ( IV piętro )

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu ogłoszona zostanie 5 marca  2019r. na stronie internetowej sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibach Sądu.

III etap konkursu rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 marca 2019r.o godz. 10.00 w siedzibie  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, sala 303 ( IV piętro ).

                                                                                                                         PREZES                                                                                                                 

                                                                                                                      SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                                     Przemysław W. Radzik

 

 

 

           

                                                                                                                           

 

 

 

           

 

                                              

 

 
23.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (czynność powtórzona) OAD 3714-01/2019

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (czynność powtórzona)

 
17.01.2019

Informacja o powtórzeniu czynności przez zamawiającego

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

Informacja o powtórzeniu czynności przez zamawiającego