Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
12.02.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 513229-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 
01.02.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 OAP 1012-1/19                                                      Krosno Odrz., dnia 1 lutego 2019r.

 

               

                                                                     OGŁOSZENIE

                         O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

 1. I.                   Prezes Sądu Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim, ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego  w  Krośnie Odrzańskim ( miejsce pracy Gubin).

 

 

 1. II.                 Zgodnie z art.155 §  2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju

          sądów powszechnych ( Dz.U. 2019.52 tj.) na  stanowisku asystenta

          sędziego może być zatrudniona osoba która:  

                         

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni  z praw

               cywilnych i obywatelskich ,

       2.    jest  nieskazitelnego charakteru,

       3.    ukończyła  wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał  tytułu magistra lub

              zagraniczne uznane w Polsce,

       4.    ukończyła  24 lata,

 

 1. III.               Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r, w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz.U. 2012, poz.1270)

 

 1. IV.              Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,

              2. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętności obsługiwania się

                  sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne

                  sporządzanie dokumentów  pakiet Office ( Word, Excel) oraz innych urządzeń

                  biurowych .

 1.             3.   wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 2.             4.   odpowiedzialność i odporność na stres.

 

 1. V.                  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1.  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego( zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego),
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów  wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim , albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
  4. oświadczenie , którym mowa w art.155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  5.  oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie ,że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta  w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  8. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi  przy wydawaniu

dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty  potwierdzające dodatkowe    kwalifikacje i osiągnięcia.

 1. VI.                   Kandydat na stanowisko asystenta sędziego  zgłoszenie o przystąpieniu do  konkursu składa w terminie do dnia 19 lutego   2019r. godz.15.15 w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko asystenta sędziego-     OAP  1012-1/19” .

 Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu  Rejonowego -Oddział Administracyjny  pok. 102  bądź  przesłać  za pośrednictwem operatora  pocztowego  na adres: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się  datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 1. VII.               I etap konkursu wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przestąpienia do konkursu odbędzie się w dniu    25 lutego  2019r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu ogłoszona zostanie 25  lutego 2019 na stronie internetowej sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibach Sądu.

II etap konkursu tj. test oraz praca pisemna odbędzie się 4 marca 2019r o godz. 10.00  w siedzibie  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, sala 303 ( IV piętro )

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu ogłoszona zostanie 5 marca  2019r. na stronie internetowej sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibach Sądu.

III etap konkursu rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 marca 2019r.o godz. 10.00 w siedzibie  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, sala 303 ( IV piętro ).

                                                                                                                         PREZES                                                                                                                 

                                                                                                                      SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                                     Przemysław W. Radzik

 

 

 

           

                                                                                                                           

 

 

 

           

 

                                              

 

 
23.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (czynność powtórzona) OAD 3714-01/2019

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (czynność powtórzona)

 
17.01.2019

Informacja o powtórzeniu czynności przez zamawiającego

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

Informacja o powtórzeniu czynności przez zamawiającego

 
16.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer sprawy OAD 3714-01/2019

Krosno Odrzańskie dnia 16.01.2018 r.

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

 

 

Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
10.01.2019

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Krosno Odrzańskie dnia 10.01.2018 r.

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

 

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

 

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 750 000 zł brutto;

2. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10L pok. 103.

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

[a) nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba, adres lub miejsce zamieszkania,

b) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach]

1)   ZONE HUNTERS sp. z o.o. sp. k. ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, cena 28,83 zł, czas dojazdu 7 min.

2)   Vigor Security sp. z o.o. sp. k., Vigor Security sp. z o.o., Biuro Ochrony Vigor sp. z o.o. ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań, cena 23,58 zł czas dojazdu 7 min.

3)   ORION NEXT sp. z o.o. ul. Jerzego Kowalskiego 7-9, 52-428 Wrocław, cena 25,67 zł, czas dojazdu 12 min.

 

 

 

               /-/

podpis osoby upoważnionej