Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
13.01.2020

Unieważnia nabór na wolne stanowisko

                                                                 Krosno Odrzańskie dnia 13 stycznia  2020r.

OAD.1012-4/19

 

                                                               

                              

                                                                               

                         Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, że z dniem 13 stycznia 2020r. unieważnia  nabór na wolne stanowisko inspektora w oddziale administracyjnym ogłoszone  dnia 23 grudnia 2019r. z uwagi na zmiany organizacyjne.

                         Nabór unieważnia się przed rozpoczęciem I etapu tj. wstępnej selekcji złożonych przez kandydatów podań.

                        Oferty złożone w trakcie konkursu zostaną zwrócone na adresy kandydatów.

                        

 

                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                          Sądu Rejonowego

                                                                                                                            Radosław Syty

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.12.2019

Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

OAD.54/OA/19

 

Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

1) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez Wykonawcę:

nr oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, adres Wykonawcy

2.

ORION NEXT sp. z o.o. , ul. Jerzego Kowalskiego 7-9, 52-428 Wrocław

 
23.12.2019

OGLOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KROSNIE ODRZANSKIM OAD 1012-4/19

OGLOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KROSNIE ODRZANSKIM W SPRAWIE NABORU KANDYDATOW NA WOLNE STANOWISKO W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM OAD 1012-4/19

dokumenty do pobrania  http://www.krosno-odrz.sr.gov.pl/sadpanel/?mod=148

informacja w załączniku:

 

 
18.12.2019

Ogłoszenie nr 634602-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączniku.

 
17.12.2019

Odpowiedz na zapytanie do Ogłoszenie nr 634602-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Krosno Odrzańskie, dnia 17 grudnia 2019r

            ZAMAWIAJĄCY:   

 Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

               ul. Piastów 10 L

      66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

Dotyczy przetargu:    „Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L”

Nr sprawy: OAD.  54/OA /19

W związku z zapytaniem do w/w postępowania o udzielamy  odpowiedzi na zadane pytania :

 

 

 

 
10.12.2019

Ogłoszenie nr 634602-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, krajowy numer identyfikacyjny 32547500000000, ul. Piastów  10L , 66-600  Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 383 99 10, e-mail a.makles@krosno-odrz.sr.gov.pl, faks 0-68 383 04 55.
Adres strony internetowej (URL): krosno-odrz.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sądownictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
krosno-odrz.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego
Adres:
Sąd Rejonowy w Krosnie Odrzańskim ul.Piastów 10 L,66-600 Krosno Odrzańskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.
Numer referencyjny: 54/OA/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń w budynku dwupiętrowym z poddaszem użytkowym i dobudowaną klatką schodową z szybem windowym o powierzchni 2.672,97m² i następującym podziałem pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach i częstotliwością sprzątania: a/ piwnice o łącznej powierzchni netto 589,54 m²: Sprzątanie codzienne tj. w dni robocze - pokoje zatrzymań, wc zatrzymanych i powierzchnia komunikacyjna (wraz z szybem windy) i klatka schodowa - łącznie 247 m², Sprzątanie raz na kwartał - magazyn druków, magazyn gospodarczy, archiwa, magazyny dowodów rzeczowych, pomieszczenie przyłączy i maszynowni w obecności pracownika – 342,54 m², b/ parter o łącznej powierzchni netto 664,56 m²: Sprzątanie codzienne tj. w dni robocze - 3 /trzy/ sale rozpraw, 11 /jedenaście/ pomieszczeń biurowych, pokój nr 21 – w obecności pracownika, 1 /jedno/ pomieszczenie socjalne, 5/pięć/ toalet - łączna powierzchnia biurowa 450,16 m² i powierzchna komunikacyjna (wraz z szybem windy) i klatki schodowej – 178,40 m², Sprzątanie jeden raz w tygodniu – pokój ochrony w obecności pracownika o pow. 11,65 m², Sprzątanie raz w miesiącu - 3/trzy/ pomieszczenia przy salach rozpraw o łącznej powierzchni – 46,56 m2, c/ I piętro o łącznej powierzchni netto 757,32 m²: Sprzątanie codzienne tj. w dni robocze - 3 /trzy/ sale rozpraw, 17 /siedemnaście/ pomieszczeń biurowych, 1/jedno/ pomieszczenie socjalne, 4/cztery/ toalety – powierzchnie biurowe 533,15 m² i powierzchnie komunikacyjne (wraz z szybem windy) i klatki schodowe łącznie - 164,23 m², Sprzątanie dwa razy w tygodniu – 1 /jedno/pomieszczenie kasy o powierzchni 16,54 m² w obecności pracownika. Sprzątanie raz w miesiącu - 1 /jedno/ pomieszczenie przy sali rozpraw -14,88 m2, Sprzątanie raz na kwartał – 2/dwa/ pomieszczenia kancelarii o powierzchni – 28,52 m² w obecności pracownika. d) II piętro o łącznej powierzchni netto 151,75 m²: Sprzątanie codzienne tj. w dni robocze - 4/cztery/ pomieszczenia biurowe - o łącznej powierzchni 81,24 m² i powierzchni komunikacyjnej (wraz z szybem windy) 70,51 m². e) poddasze o łącznej powierzchni netto 509,80 m²: Sprzątanie codzienne tj. w dni robocze - 14 /czternaście/ pomieszczeń biurowych, 1/jedno/ pomieszczenie socjalne, 2 /dwie/ toalety – o łącznej powierzchni 275,10 m² i powierzchni komunikacyjnej (wraz z szybem windy) i klatki schodowej -136,80 m² Sprzątanie raz w tygodniu – pomieszczenia biurowe pok. 301 wraz z toaletą i pok. 302 o łącznej pow. 34,60 m², Sprzątanie co dwa tygodnie -1 /jedna/sala konferencyjna o powierzchni 45,70 m², Sprzątanie dwa razy w roku pomieszczenie biurowe pok. 310 o pow. 17,60 m² w obecności pracownika, Bilans powierzchni okien: - z PCV – 261,87 m² - okien połaciowych – 65,45 m². Mycie okien w części dobudowanej klatki schodowej wymaga użycia podnośnika dźwigowego. W budynku znajdują się 144 drzwi. Zakresy usług objętych przedmiotem zamówienia: 1. Zakres usług codziennych obejmuje: • utrzymanie w czystości powierzchni podłogowych tj., ich odkurzanie, mycie odpowiednimi środkami (posadzki z gresu, tarkettu), • opróżnianie koszy wraz z ich myciem i wymianą worków plastikowych, • opróżnianie niszczarek i wymiana worków plastikowych • odkurzanie i czyszczenie dywanów, mebli, w tym mebli tapicerowanych odpowiednimi środkami, • odkurzanie i mycie barierek, poręczy, parapetów, luster, powierzchni szklanych, urządzeń biurowych za wyjątkiem sprzętu komputerowego, • sprzątanie i mycie odpowiednimi środkami pomieszczeń sanitarnych, ścian z glazury i posadzek, w tym dezynfekowanie i odkażanie muszli, sedesów, pisuarów, umywalek i zlewozmywaków, • uzupełnianie na bieżąco w łazienkach – papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych, zawieszek wc i odświeżaczy powietrza, • na bieżąco mycie naczyń po naradach, szkoleniach w sali konferencyjnej, • sprzątanie, mycie mikrofalówek, ekspresów do kawy i uzupełnianie na bieżąco w pomieszczeniu socjalnym – mydła, płynu do naczyń i ręczników papierowych, • sprzątanie ciągów komunikacyjnych, korytarzy, przedsionków, • czyszczenie wycieraczek, • zamykanie okien i drzwi w budynku, wyłączanie z gniazd elektrycznych urządzeń typu czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe itp., a także gaszenie świateł po zakończeniu sprzątania,

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911300-9
90911200-8
90620000-9