Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
29.06.2011

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu pod nazwą „Wymiana 20 okien w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim – Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16”
 
16.06.2011

Przetarg na wymianę 20 okien w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. Zamiejscowy wydz w Gubinie

Krosno Odrzańskie: Wymiana 20 okien w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul Piastowskiej 16
Numer ogłoszenia: 159996 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim , ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 0-68 383 99 10, faks 0-68 383 04 55.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno-odrz.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana 20 okien w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul Piastowskiej 16.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1)Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana 20 okien o konstrukcji skrzynkowej na jednoramowe z drewna klejonego z szybą zespoloną odtwarzające kształt i podział istniejących okien, w tym 1 okno jednoramowe drewniane na okno jednoramowe z drewna klejonego z szybą zespoloną odtwarzające kształt i podział istniejącego okna w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim - Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul Piastowskiej 16 Na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Autorską Pracownię Projektową AR w Zielonej Górze w kwietniu 2006r., decyzji konserwatorskiej i udzielonych pozwoleń na budowę zgodnie z zakresem przewidzianym w ust. 2 poniżej. 2. Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania określa dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe wraz z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia - Rozdz. III, IV, V SIWZ. 3. Wykonawca uwzględnia: 1) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenu i odtworzeniem elementów uszkodzonych, m.in. np.: wskutek poruszania się sprzętu budowlanego po nawierzchni drogowej, 2) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz do postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania terenu niezbędnego do urządzenia placu budowy oraz terenu do składowania materiałów i postoju maszyn i urządzeń, a koszty związane z ewentualnym ich urządzeniem ponosi Wykonawca, 3) uzyskanie zgody na pobór wody i energii w określonym miejscu i we własnym zakresie, ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem wody i energii, 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru robót), 5) przedłożenie harmonogramu wykonania prac w dniu podpisania umowy..

 
31.12.2010

Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Krosno Odrzańskie: OA.1275/10 Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe w Gubinie. Numer ogłoszenia: 366583 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE
 
22.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Krosno Odrzańskie: OA.1275/10 Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Sądu Rejonowego w Gubinie.
Numer ogłoszenia: 366583 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 0-68 383 99 10, faks 0-68 383 04 55 , strona internetowa www.krosno-odrz.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OA.1275/10 Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Sądu Rejonowego w Gubinie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Sądu Rejonowego w Gubinie w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o masie poniżej 50 g oraz zwracania przesyłek rejestrowych wraz z usługami komplementarnymi i specjalnymi w kategorii przesyłek priorytetowych i ekonomicznych opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania w rozumieniu ustawy z dnia 12.06.2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.),a także odbioru porządkowanych przesyłek z siedziby Zamawiającego do punktu pocztowego w roku 2011..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zamawiający Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim udzielając zamówienia na szeroko rozumianą usługę pocztową związany jest , nie tylko regulacjami Prawa zamówień publicznych, ale również Kodeksem postępowania karnego (art. 131 § 1), Kodeksem postępowania cywilnego, Regulaminem wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych( § 68 mówi: 1. Prezes sądu przy wyborze sposobu doręczania przesyłek sądowych uwzględnia koszty i skuteczność doręczeń. 2. Doręczenia przesyłek sądowych mogą być realizowane przez pocztę i innych operatorów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie usług pocztowych na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U.z 2008r Nr 189, poz. 1159, z późn. zm. )), z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w ust. 1.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Poczta Polska SA Centrum Poczty Przedstawicielstwo Handlowe w Zielonej Górze, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
 
29.12.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi pocztowe poniżej 50 g

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Świadczenie powszechnych usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie poniżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10 L oraz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie
 
22.04.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- usługi telefonii stacjonarnej

Krosno Odrzańskie: Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim usług w zakresie telefonii stacjonarnej
Numer ogłoszenia: 114738 - 2009; data zamieszczenia: 21.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L, Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 0-68 383 99 10, faks 0-68 383 04 55.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim usług w zakresie telefonii stacjonarnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim usług w zakresie telefonii stacjonarnej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 128368.94 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Telekomunikacja Polska Spółka Akctyjna, ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: ---
Oferta z najniższą ceną: --- oferta z najwyższą ceną: ---
Waluta: PLN.