Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
29.12.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi pocztowe poniżej 50 g

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Świadczenie powszechnych usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie poniżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10 L oraz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie
 
22.04.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- usługi telefonii stacjonarnej

Krosno Odrzańskie: Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim usług w zakresie telefonii stacjonarnej
Numer ogłoszenia: 114738 - 2009; data zamieszczenia: 21.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L, Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 0-68 383 99 10, faks 0-68 383 04 55.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim usług w zakresie telefonii stacjonarnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim usług w zakresie telefonii stacjonarnej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 128368.94 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Telekomunikacja Polska Spółka Akctyjna, ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: ---
Oferta z najniższą ceną: --- oferta z najwyższą ceną: ---
Waluta: PLN.
 
23.12.2008

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi ochroniarskie, monitoringu i konserwacji systamów alarmowych
 
23.12.2008

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi sprzątania otoczenia i pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L
 
10.12.2008

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi sprzątania

Usługi sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L
 
09.12.2008

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi ochroniarskie, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych

Usługi ochroniarskie, monitoringu oraz konserwacji systemów: sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń nadawczychp.poż., telewizji dozorowej i oddymiania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L w Krośnie Odrzańskim oraz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie