Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

« powrót

 
13.01.2020

DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

 OAD 1012-1/20                                                      Krosno Odrz., dnia 13 stycznia 2020r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-1/20

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Krosno Odrzańskie )

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Wykonywanie czynności w sekretariacie wydziału orzeczniczego,
  2. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
  3. Wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w  przepisach szczególnych.

 

 1. O przyjęciu na staż urzędniczy może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
  1. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
  2. Umiejętność biegłej obsługi komputera i znajomość pakietów biurowych,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. Nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej,
  5. Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  6. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  8. 8.     Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2019r. poz.52 t.j. z późn.zm) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS.2019.138) oraz ustawy z  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U.2018.577 j.t)

                  Wymagania dodatkowe :

 1. Ukończenie stażu urzędniczego w sądzie ( preferowane),
 2. Dyspozycyjność,
 3. Sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
 4. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 5. Umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,
 6. Prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,
 7. Znajomość przepisów obowiązujących w sądzie,
 8. Znajomość struktury sądu.
 9. Odporność na stres, kreatywność, komunikatywność,
 10.  Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 

 

 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia.

 

 1. Podanie  adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
 2.  CV,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie     ( załącznik nr 1 )
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz posiadaniu pełnych zdolności do czynności   ( załącznik nr 2 ),
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji ( załącznik nr 3 ) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 3a),
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ( załącznik nr 4),
 8. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i umiejętności zawodowe.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Pisemne oferty na konkurs prosimy składać w terminie do dnia 28 stycznia  2020r. do godz.15.00 w zamkniętej kopercie osobiście w Oddziale  Administracyjnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, pokój 102 lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury konkursu na adres:

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10L

66-600 Krosno Odrzańskie

z dopiskiem : „Konkurs na staż urzędniczy OAD 1012-1/20”

 

 1. Inne informacje.
  1. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data stempla pocztowego),
  2. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  3. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu ( praktycznego sprawdzenia umiejętności) wraz z podaniem terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim na  co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U.2014.400 j.t)

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – wstępna selekcja  złożonych  przez kandydatów podań pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

 

II etap-sprawdzian wiedzy teoretycznej i  praktycznych umiejętności.

Sprawdzian wiadomości ogólnych, wybranych wiadomości z zakresu prawa, znajomości ustrojów i funkcjonowania organów władzy oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 1. Komisja  konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

 

 1. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego ostatniego konkursu.

                           W  przypadku utworzenia listy rezerwowej kandydaci mogą zostać

                           zatrudnieni w  tut. Sądzie.

 

 

 

           

 

                                              

                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                          Sądu Rejonowego

                                                                                                                              Radosław Syty

« powrót


Pliki do pobrania:

 1. ogłoszenie [1.44 MB]