Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

« powrót

 
23.12.2019

Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

OAD.54/OA/19

 

Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

1) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez Wykonawcę:

nr oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, adres Wykonawcy

2.

ORION NEXT sp. z o.o. , ul. Jerzego Kowalskiego 7-9, 52-428 Wrocław

- Uzasadnienie faktyczne:

oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte w pkt. 6 SIWZ ocena ofert.

- Uzasadnienie prawne:

art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Liczba przyznanych punktów w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna liczba punktów:

Lp.

Wykonawca

Liczba przyznanych punktów

Cena ofertowa brutto

Jakość usługi

SUMA

1.

Jak-bud Jakub Budziński

Wola Podłężna

ul. Rudzicka 40I,

62-510 Konin

60

30

90

2.

ORION NEXT sp. z o.o.

ul. Jerzego Kowalskiego 7-9

52-428 Wrocław

55,70

40

95,70

3.

JANTAR sp. z o.o.  – lider

JANTAR 2 sp. z o.o. – konsorcjant

SEKRET sp. z o.o. – konsorcjant

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

35,70

40

75,70

 

2) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

3) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

4) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania: nie dotyczy.

Środki ochrony prawnej.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych, dział VI. „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

« powrót