Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

« powrót

 
22.05.2019

Ogłoszenie I Ns 388-18

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU  INWENTARZA PO:

ZMARŁYM W DNIU 22 MARCA 2018 ROKU CZESŁAWIE OLEJNIK

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

I Wydział Cywilny

ul. Piastów 10 L

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 683830465 fax 68 410 88 34

Krosno Odrzańskie, dnia 22 marca 2019 r.

 

     

MN

      Sygnatura akt I Ns 388/18

           (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

     

     

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU  INWENTARZA PO:

ZMARŁYM W DNIU 22 MARCA 2018 ROKU CZESŁAWIE OLEJNIK

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny ogłasza, że dnia 22 marca 2018 roku zmarł Czesław Olejnik (nr PESEL 59072005633), ostatnio stale zamieszkały w Gubinie, przy ul. Różanej 29, w tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy.                          Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby posiadające wiedzę o majątku spadkowym osoby zmarłej proszę poinformować Sąd.

 

 

POUCZENIE:

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

                                                                                                                                                                    SSR M. Nowak

« powrót